หอการค้าไทย จัดสัมมนาใหญ่ เตรียมรับการค้า-บริการ 4.0

หอการค้าไทย จัดสัมมนาใหญ่ เตรียมรับการค้า-บริการ 4.0

ข่าว SMEs

SCB SME

SCB SME

11 พ.ย. 2017, 11:22 — ใช้เวลาอ่าน 5 นาที

Highlight: หอการค้าไทย จัดสัมมนาระดมสมองทั่วประเทศ เตรียมพร้อมผู้ประกอบการรับ Trade & Services 4.0

 

หอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ เตรียมจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 35 เร่งหารือสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อเติบโตไปพร้อมๆ กัน ภายใต้ 3 แนวทางหลักเพื่อสอดรับกับ Trade & Services 4.0

 

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้หอการค้าไทย เล็งเห็นว่า การจะพัฒนาและยกระดับประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด จำเป็นต้องให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อการเติบโตไปพร้อมๆ กัน (Inclusive Growth) จึงได้กำหนด Theme การจัดสัมมนาในปีนี้ ""Executing Trade & Services 4.0 : เติบโต ทั่วถึง แบบไทยเท่ (ThaiTay with Inclusive Growth)""

 

ทั้งนี้ มีการกำหนดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถ พร้อมด้วยกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการโดยมุ่งเน้น 3 เรื่องหลัก ที่หอการค้าไทยได้กำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้สอดรับกับ Trade & Services 4.0 ประกอบด้วย

 

กลุ่ม 1 เรื่อง Executing Trade and Investment with Inclusive Growth โดยในเรื่อง Investment นั้น การลงทุนต่าง ๆ เริ่มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะใน EEC ซึ่งนักธุรกิจญี่ปุ่นมีความสนใจลงทุนเป็นอย่างมาก จะเห็นว่ากระแสการลงทุนกลับมาแล้ว โดยจะต้องเตรียมรับมือทั้งในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การเตรียมบุคลากร เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้น ส่วนในเรื่อง Trade นั้น สำหรับการค้ายุคใหม่แล้ว จะทำแบบเดิมๆ ไม่ได้อีกต่อไป จำเป็นต้องมีระบบ IT เข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งยังต้องเน้นการปรับตัวของธุรกิจเข้าสู่ E-Business ซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญของการทำการค้าในอนาคตที่ผู้ประกอบการไทยต้องเร่งปรับตัว

 

นอกจากนั้น ยังจะมีการหารือกันในเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้า และความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในทุกระดับ ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก รวมไปถึงการหารือเรื่องการลดต้นทุนค่าขนส่ง โดยมุ่งลดต้นทุนค่าขนส่งให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจ online รวมไปถึงการเพิ่มช่องทางการค้าและส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดโลก โดยการพัฒนา Platform Market Place ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีกับสินค้าที่มีศักยภาพของท้องถิ่นในการเข้าสู่ตลาด และผลักดันผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ Platform ชั้นนำระดับสากล

 

กลุ่ม 2 เรื่อง Executing Agriculture and Food Processing with Inclusive Growth เกษตรและอาหารยังคงเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญของประเทศไทย โดยในกลุ่มนี้ จะมีการหารือร่วมกัน ได้แก่ 1 การส่งเสริมธุรกิจเกษตรและอาหารให้มีความพร้อมในการแข่งขันภายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่มีความเสี่ยงโดยอาศัยกลไกที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมขับเคลื่อน 2 การสร้างและขยายผลมาตรฐานสินค้า และความปลอดภัยทางอาหาร เพื่อให้ได้มูลค่าต่อหน่วยมากขึ้น 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีความหลากหลาย 4 การสร้างเครื่องมือให้เข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้น และ 5 นำเสนอ Success Case ธุรกิจแปรรูปเกษตรและอาหารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

 

กลุ่ม 3 เรื่อง Executing Tourism and Services with Inclusive Growth สำหรับภาคบริการและการท่องเที่ยว (Tourism & Services) ถือเป็นหัวใจหลักในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์รายได้รวมจากการท่องเที่ยวปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 2.7 ล้านล้านบาท โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 35 ล้านคน สร้างรายได้ให้กับไทย 1.8 ล้านล้านบาท และการท่องเที่ยวยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ย 10% ต่อปี ทั้งนี้ ปีหน้ารัฐบาลได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทย ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาอีกเป็นจำนวนมาก

 

“หอการค้าไทยเห็นว่า ‘จำนวน’ ยังไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุด ที่สำคัญก็คือ จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยเป็น Value Destination ทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายมากขึ้น พักให้นานขึ้น ไปในชุมชนหรือสถานที่ที่มากกว่าสถานบันเทิง สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล” นายกลินท์ กล่าว

 

นายกลินท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้หอการค้าไทยได้กำหนดวิสัยทัศน์ในเรื่องการขับเคลื่อน (Execution) ภาคบริการให้มีความพร้อมสู่ยุค Services 4.0 โดยอาศัยกลไกของความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) วัฒนธรรม (Cultural) และดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital) ภายใต้แนวทางประชารัฐ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) มาเป็นกรอบในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน ซึ่งเชื่อว่า การขับเคลื่อนตามแนวทางนี้จะช่วยสร้างการเติบโตให้กับประเทศได้

 

อย่างไรก็ตาม ในการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 35 นี้ หอการค้าไทยคาดหวังว่า ผลที่ได้จากการสัมมนานี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ เป็นตัวจุดประกายให้กับทุกภาคส่วนได้มามีส่วนร่วมในการสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เกิดการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค 4.0 สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจ ตั้งแต่ขนาดใหญ่ SME จนถึงระดับชุมชนในท้องถิ่นทุกจังหวัด ได้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

 

หอการค้าไทย จัดสัมมนาใหญ่ เตรียมรับการค้า-บริการ 4.0

บทความแนะนำสำหรับท่าน

พบเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจหรือไม่? สามารถค้นหาเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจได้ใน จุดประกาย SME

พบเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจหรือไม่? สามารถค้นหาเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจได้ใน จุดประกาย SME

เครือข่ายกับ SMEs ที่กล่าวถึงในบทความนี้

แรงบันดาลใจสำหรับ SME

BusinessLinX GlobalLinker - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ