ITAP จับมือเกาหลี พัฒนานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมให้ SME

ITAP จับมือเกาหลี พัฒนานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมให้ SME

ข่าวสารมาแรง

SCB SME

SCB SME

18 พ.ย. 2017, 21:31 — ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

Highlight: ITAP ผสานความร่วมมือ ASEIC จากเกาหลีใต้ ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมช่วย SME ยั่งยืน

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเอสเอ็มอีแห่งอาเซม (ASEIC) จากเกาหลีใต้ จัดสัมมนา “ITAP จับมือ เกาหลี พัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ SME ไทย” ภายใต้โครงการ ASEIC Eco-Innovation Capacity Building for SMEs in Thailand 2017 เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ดร.ทรงพล มั่นคงสุจริต ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช. กล่าวว่า นับเป็นปีที่สองของความร่วมมือระหว่างโปรแกรม ITAP สวทช. และ ASEIC โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความสามารถทางนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย ในลักษณะการบรรยายแนะนำความรู้และกรณีศึกษาของผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีการสร้างความตระหนักและความสามารถด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการทดลองปฏิบัติและออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ใช้จริงจากบริษัทในประเทศเกาหลีใต้ โดยมุ่งหวังให้ SME ไทยเกิดนวัตกรรมสีเขียวในการดำเนินงานและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การลดต้นทุน เพื่อให้มีรายได้มากขึ้น ด้านสังคม เพื่อการสร้างงานและสร้างอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการลดมลพิษและลดมลภาวะ

 

 

ด้านนางสาวคัง ยูนจิ Project Manager ASEIC กล่าวว่า  ASEIC เป็นองค์กรนานาชาติจากประเทศเกาหลีใต้ที่มีภารกิจหลักในการสร้างความสามารถให้กับ SME ประเทศต่างๆ ในเอเชียโดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ASEIC ได้ขยายความร่วมมือจากปีที่แล้วที่มีโครงการร่วมกันกับโปรแกรม ITAP สวทช. ในการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SME เปลี่ยนมาเป็นการสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างความสามารถให้กับ SME ในประเทศไทย ซึ่งแนวทางการทำงานจะเน้นที่ความต้องการเฉพาะด้านของประเทศต่างๆ เป็นหลัก สำหรับประเทศไทยภายหลังการสัมมนาจะมีการสำรวจถึงความต้องการและแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทยว่า มีความต้องการหรือสนใจในหัวข้อใดเป็นพิเศษ จากนั้นทาง ASEIC จะดำเนินการร่วมกับโปรแกรม ITAP สวทช. เพื่อให้การสนับสนุน SME ตามหัวข้อนั้นต่อๆ ไป โดยอาจจะขยายความร่วมมือจากรูปแบบการสัมมนา เป็นการศึกษาดูงานที่เกาหลี หรืออาจจะพิจารณาการให้ที่ปรึกษาของทาง ASEIC มาประจำที่ประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือ SME ในประเทศไทย เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ภายในงานสัมมนา ประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (Eco-Innovation) การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design) แบรนด์สินค้าสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม (green brand) ฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Labeling) โดยวิทยากรเกาหลี พร้อมการแบ่งปันประสบการณ์จากวิทยากรไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการและ SME ไทย ได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานที่เป็นไปได้เพื่อลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากร รวมถึงลดของเสียที่เกิดในกระบวนการต่างๆ

Comments

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Join a growing community of 350,000+ SMEs. Create your account now.

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ