นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker ครอบคลุมข้อตกลงระหว่างผู้ใช้งานและสมาชิกกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆต่อ GlobalLinker, DigiVation, บริษัทในเครือ และ ผู้ให้บริการ การพิจารณาจะมุ่งเน้นไปที่การรวมและการเปลี่ยนแปลง 

ปรับปรุงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker ใช้บังคับกับการรวบรวม การใช้ และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย GlobalLinker คำหรือข้อความที่ใช้แต่ไม่ได้มีการนิยามไว้ในที่นี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ใน ข้อกำหนดการใช้งานของ GlobalLinker นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker จะช่วยให้ท่านสามารถเลือกลักษณะและขอบเขตของข้อมูลที่ท่านให้แก่ GlobalLinker และควบคุมการใช้งานข้อมูลดังกล่าว 

การเข้าใช้หรือเข้าชมเว็บไซต์นี้ (ในฐานะสมาชิก/ผู้ใช้งาน) ท่านได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่าน

 

DigiVation World Pte Ltd ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม GlobalLinker มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านและสร้างความมั่นใจให้กับท่านว่าจะรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านในขณะที่มีการใช้งานเว็บไซต์นี้ (https://businesslinx.globallinker.com) และบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ GlobalLinker จึงได้มีนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ซึ่งอาจจะถูกเก็บรวบรวมและถูกใช้งานผ่านเว็บไซต์นี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ดังต่อไปนี้ 

GlobalLinker เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน GlobalLinker ขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ้อมูลที่ GlobalLinker เก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวท่าน 
2. การนำข้อมูลนี้ไปใช้ 
3. ตัวเลือกข้อมูลของท่าน

GlobalLinker เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน:

 

  • GlobalLinker ใช้มาตรการป้องกันเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลที่ GlobalLinker เก็บรวบรวม เช่น GlobalLinker จัดเก็บและส่งข้อมูลที่สำคัญ (เช่น รหัสผ่าน ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบสิทธิ) ในรูปแบบการเข้ารหัสเท่านั้น

ข้อมูลที่ GlobalLinker เก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวท่าน

 

ข้อมูลส่วนบุคคล

GlobalLinker เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ของท่านกับ GlobalLinker ข้อมูลนี้ครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ 

GlobalLinker รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ("ข้อมูลส่วนบุคคล") เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์นี้เพื่อสร้างบัญชีของท่าน หรือใช้เว็บไซต์ หรือเมื่อมีการแบ่งปันข้อมูล (Share) โดยสมาชิกของบริษัทของท่าน และ/หรือพาร์ทเนอร์ และ/หรือบุคคลที่สาม เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนแบบกลุ่มของเว็บไซต์ เพื่อเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ("สมาชิก") และสร้างโปรไฟล์ (Profile) ของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความรวมถึง ข้อมูลทั้งหมดที่สามารถเชื่อมโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือระบุตัวตนบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางอีเมล (e-mail address) และรายละเอียดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่อาจมีการร้องขอในขณะที่สมาชิกรายใดรายหนึ่งเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวท่าน ธุรกิจของและบริษัทของท่าน ที่อยู่ติดต่อและข้อมูลอื่น ๆ ของท่าน ที่รวมอยู่ในโปรไฟล์ (Profile) ของท่านตามดุลยพินิจของท่านแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งจะช่วยให้ประสบการณ์ของท่านบนเว็บไซต์ดียิ่งขึ้นได้ 

ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดโปรไฟล์ (Profile) ของท่านจะถูกแบ่งปันและเปิดเผยต่อธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดต่อท่านเกี่ยวกับการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของ SCB หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ท่านยินยอมให้ SCB เก็บรวบรวม ใช้ ส่งมอบ ส่งต่อ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและรายละเอียดโปรไฟล์ (Profile) ให้กับ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ SCB ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีภายนอกของ SCB สถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับโอน และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่เป็นคู่สัญญาของ SCB หรือมีความสัมพันธ์กับธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ว่าในประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้และ/หรือพัฒนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของ SCB หรือบุคคลดังกล่าว และ/หรือเพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นจากการฉ้อโกง และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศใด ๆ ที่ใช้บังคับกับ SCB ทั้งนี้ ความยินยอมนี้จะยังคงมีผลต่อไปโดยไม่ว่าท่านจะยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือหยุดการใช้งานเว็บไซต์นี้

 

อุปกรณ์และการบันทึกข้อมูล

GlobalLinkerรวบรวมหรือกำหนดอุปกรณ์และการบันทึกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในการช่วยปรับปรุงประสบการณ์โดยรวม

เมื่อท่านดูและดำเนินการใดๆ บนเว็บไซต์นี้ คุณลักษณะ และ/หรือการใช้ประโยชน์ซึ่งรวมถึงแอพพลิเคชัน โทรศัพท์มือถือ คุณลักษณะต่างๆ (เช่น การเพิ่มโปรไฟล์ (Profile) ของท่าน การเข้าร่วมกลุ่ม (Group) และ เครือข่ายสังคมของบริษัท (Company Buzz) การอัพโหลดที่อยู่ในการติดต่อ การสนทนา เป็นต้น) และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม (เช่น ปุ่ม "Share on SCB GlobalLinker " หรือแอพพลิเคชันของบุคคลที่สาม) จะถูกเก็บรวบรวมไว้ GlobalLinker ยังรวบรวมที่อยู่หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) ประเภทเบราเซอร์ (Browser) ระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของท่าน และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน รวมถึงรับที่อยู่ของข้อมูลต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงหรือออกจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่มีการฝังตัวใน businesslinx.globallinker


คุกกี้ (Cookies)

โดยผ่านทางคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ช่วยให้ GlobalLinker รู้จักท่าน GlobalLinker สร้างสรรค์ให้เหมาะกับประสบการณ์ของท่าน และนำเสนอเนื้อหา ข้อเสนอ คุณสมบัติ ข้อมูล ข้อความ โฆษณา ฯลฯ ทั้งในและนอกเว็บไซต์นี้ เมื่อท่านเข้าร่วมในการเริ่มต้นที่ถูกนำเสนอโดย GlobalLinker หรือโดยบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้ รวมถึงการสำรวจ หรือการสำรวจความคิดเห็น หรือการวิจัยของบุคคลที่สามที่ดำเนินการด้วยความยินยอมของท่าน โดยการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงให้ GlobalLinker วางคุกกี้และเทคโนโลยีดังกล่าวบนเบราว์เซอร์ของท่านตามนโยบายคุกกี้ของ GlobalLinker

 

การเชื่อมต่อไปยังไซต์ของบุคคลที่สาม & การซิงค์ข้อมูลกับเว็บไซต์

GlobalLinker อาจร้องขอให้ท่านนำเข้าหรือซิงค์ข้อมูล เชื่อมต่อข้อมูลหรือบัญชีของท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้ หากท่านยอมรับคำร้องขอดังกล่าว จะทำให้ประสบการณ์ของท่านบนเว็บไซต์นี้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเชื่อมต่อไปยังไซต์ หรือแอพพลิเคชันของบุคคลที่สามจากเว็บไซต์นี้ ท่านอาจถูกร้องขอในการให้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หากท่านปฏิเสธคำขอดังกล่าว ท่านจะถูกร้องขอให้ระบุรายละเอียดในทุก ๆ ครั้งที่ท่านประสงค์ที่จะเชื่อมต่อเข้าใช้งานไปยังไซต์ของบุคคลที่สามเพื่อทำรายการดังกล่าว 

GlobalLinker อาจแบ่งปันข้อมูลของท่านตามความจำเป็นให้กับ SCB และคู่ค้าพันธมิตรของ GlobalLinker (Affiliate Partner) เพื่อช่วยให้เสนอสิทธิพิเศษและบริการของพวกเขาในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดแก่ท่าน 

เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการที่จะต้องมีการชำระเงินตามที่ท่านร้องขอได้ GlobalLinker อาจแบ่งปันข้อมูลการชำระเงินของท่านให้แก่ SCB บริษัทผู้ให้บริการชำระเงิน พันธมิตร ผู้ให้บริการเครือข่ายชำระเงินออนไลน์ และตัวแทนรายอื่น ๆ

 

โฆษณาและ Web Beacons

GlobalLinker อาจมีโฆษณาของ GlobalLinker และอาจอนุญาตให้มีโฆษณา และ/หรือข้อความของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์นี้ไปยังสมาชิก/ผู้ใช้งาน และผู้เข้าชม นอกจากนี้ GlobalLinker อาจรวมไฟล์ที่เรียกว่า Web Beacons เพื่อการวิจัยและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของท่าน

ข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้อย่างไร

 

 

GlobalLinker ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อ 

ก. แสดงโปรไฟล์ (Profile) ของท่านให้แก่สมาชิกปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นสมาชิก ผ่านการค้นหาทั้งภายในและภายนอกเว็บไซต์ รวมทั้งในรูปแบบ eBiz card โปรไฟล์ (Profile) ข้อมูลในรูปแบบอื่นของท่าน เพื่อระบุเนื้อหาและการนำเข้าข้อมูลอื่นโดยท่านในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่ได้ให้ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยท่านบนเว็บไซต์ 

ข. รับรองความถูกต้อง การจัดการบัญชีของท่านกับ GlobalLinker และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน กำหนดเป้าหมาย ฝึก และปรับปรุงให้เหมาะสมกับประสบการณ์ของท่านบนเว็บไซต์ผ่านการนำเสนอ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริบท ข้อเสนอ ข้อความ และโฆษณา ฯลฯ 

ค. ให้บริการแก่ท่าน และ/หรือการติดต่อสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการขายผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส และการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการแจ้งเตือนบนเว็บไซต์โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของท่านไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านทาง SCB และ/หรือคู่ค้าพันธมิตร (Affiliate Partner) ของ GlobalLinker 

ง. เชื่อมต่อท่านกับสมาชิกคนอื่น ๆ บนเว็บไซต์และชุมชนสมาชิก เพื่อให้ท่านมีโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทของท่านมากขึ้น 

จ. ดำเนินการตามที่ท่านริเริ่มและดำเนินการใดๆ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของท่านเติบโตบนเว็บไซต์ 

ฉ. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ช. การสำรวจและการสำรวจความคิดเห็น 

ซ. จัดเตรียมการติดต่อสื่อสารและการแจ้งเตือนที่สำคัญ 

ฌ. การค้นหาทั้งในและนอกเว็บไซต์ 

ญ. ตอบคำถามและการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ผ่านทางฝ่ายช่วยเหลือ (Helpdesk) ของ GlobalLinker 

ฎ. ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ฏ. แบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ SCB คู่ค้าและไซต์ของบุคคลที่สาม 

ฐ. เพื่อให้ท่านติดต่อสื่อสารกับสมาชิกคนอื่น ๆ บนเว็บไซต์ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ การแบ่งปัน ความคิดเห็นที่มีต่อสมาชิกที่เชื่อมโยงและไม่ได้มีการเชื่อมโยงหรือนอกเว็บไซต์ เนื้อหาที่ถูกแบ่งปันทั้งหมดจะถูกแบ่งปันโดยท่านผ่านทางคุณลักษณะและการใช้ประโยชน์ของเว็บไซต์หรือระหว่างกัน บุคลลอื่นอาจดูเนื้อหาดังกล่าวได้ ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น และท่านควรใช้ความระมัดระวังก่อนโพสต์เนื้อหาซึ่งท่านอาจเห็นว่าเป็นความลับหรือละเมิดสิทธิของท่านหรือสิทธิอื่น ๆ ของสมาชิก

ตัวเลือกข้อมูลของท่าน

 

ท่านสามารถที่จะ 
ก. ทบทวน เพิ่มประสิทธิภาพ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการตั้งค่าของท่านและหน้าโปรไฟล์ (Profile) ของท่าน 

ข. ควบคุมข้อความที่ท่านได้รับจากเว็บไซต์และสมาชิกรายอื่นภายในและภายนอกเครือข่ายของท่านบนเว็บไซต์ 

ค. เปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ (Profile) ของท่านและจัดการเครือข่ายของท่านบนเว็บไซต์ เพื่อควบคุมการแสดงผลและการเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ 

ง. ควบคุมว่าเว็บไซต์มีการใช้ชื่อและรูปโปรไฟล์ (Profile) ของท่านในสื่อโฆษณาออนไลน์หรือไม่ และ 

จ. ปิดบัญชีของท่าน

หน้าที่ของท่านที่มีต่อสมาชิกรายอื่น

 

การใช้ข้อมูลของสมาชิก/ผู้ใช้งานอย่างไม่เหมาะสมและผิดกฎหมาย

ในขณะที่ใช้บริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ ท่านงมีหน้าที่ต้องเคารพข้อมูลของสมาชิก/ผู้ใช้งานอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ และไม่ใช้การเข้าถึงที่ท่านมีอย่างไม่เหมาะสมผ่านทางการค้นหา เครือข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก และอื่น ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ ท่านต้องพยายามรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและการทำธุรกรรมใดๆ หากมีการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวแก่ท่าน 

ในกรณีที่มีการละเมิดใด ๆ หรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวของสมาชิก/ผู้ใช้งานรายอื่น ๆ GlobalLinker สงวนสิทธิ์โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ GlobalLinker แต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการที่เหมาะสมกับท่านตามเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อมูลที่สำคัญ

 

ยินยอมให้ข้อมูลของท่านแก่ GlobalLinker

ท่านยินยอมว่าข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับ GlobalLinker บนเว็บไซต์นี้เกี่ยวกับตัวท่านหรือธุรกิจของท่านนั้น "ได้รับอนุญาต" และเป็นไปโดยสมัครใจจากท่าน 

GlobalLinker อาจเพิ่มเติมหรือพัฒนาบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ในการขยายขอบเขตการให้บริการ GlobalLinker จะใช้ข้อมูลที่ท่านให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการตามที่มีการร้องขอ เช่น ถ้าท่านส่งอีเมลถึง GlobalLinker พร้อมกับคำถาม GlobalLinker จะใช้ที่อยู่อีเมล ชื่อ ลักษณะคำถามของท่าน ฯลฯ เพื่อตอบคำถามของท่าน นอกจากนี้ GlobalLinker ยังอาจจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อช่วย GlobalLinker ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นและใช้งานได้ง่ายขึ้น

 

ความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบของบริษัท

ผู้ดูแลระบบของบริษัทของท่านจะได้รับอำนาจควบคุมเพิ่มเติมเพื่อดูแลข้อมูลและกิจกรรมของบริษัทและสมาชิกของบริษัท ผู้ดูแลระบบของบริษัทของท่านอาจทำความคุ้นเคยกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โมดูลและการใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของท่านบนเว็บไซต์ 

นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะสามารถอนุญาต ปฏิเสธการใช้ประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ และมอบหมายอำนาจให้แก่สมาชิกของบริษัท

 

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker

GlobalLinker มีการทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker เป็นครั้งคราว และ GlobalLinker อาจทำการปรับปรุงแก้ไขนโยบายที่เกี่ยวข้องกับที่ได้ทำการทบทวนนั้น ดังนั้น ท่านอาจประสงค์ที่จะบุ๊กมาร์ก (Bookmark) หน้านี้ และ/หรือ ตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะ ๆ เพื่อทำให้แน่ใจว่าท่านมีเวอร์ชั่นล่าสุด 

ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการใช้ หรือการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโพสต์ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการโพสต์ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker 

หากท่านไม่ตกลงยินยอมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ท่านสามารถปิดบัญชีของท่านบนเว็บไซต์ได้

 

การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้จะได้รับการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องจากอินเทอร์เน็ตไม่อยู่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 100% GlobalLinker จึงไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่ท่านส่งมายังเว็บไซต์ได้ ไม่มีการรับประกันว่าข้อมูลจะไม่สามารถถูกเข้าถึง คัดลอก เปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือทำลายโดยการละเมิดการป้องกันทางกายภาพ ทางด้านเทคนิค หรือการบริหารจัดการการป้องกันใด ๆ ของ GlobalLinker ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้ความระมัดระวังในขณะที่เลือกและจัดการการลงชื่อเข้าสู่ระบบ (รวมถึงการเข้าถึงการใช้บริการของระบบทั้งหมดได้ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว) การรักษาความลับของรหัสผ่านและข้อมูลบัญชีเฉพาะของท่าน และควบคุมการเข้าถึงการติดต่อสื่อสารทางอีเมลตลอดเวลา

 

ลิงก์ของบุคคลที่สามและการเปลี่ยนเส้นทาง

เว็บไซต์นี้มีลิงก์จากและไปยังเว็บไซต์อื่น โปรดทราบว่าเมื่อท่านคลิกบนลิงก์ใดลิงก์หนึ่งเหล่านี้ ท่านอาจเข้าสู่เว็บไซต์อื่นที่ GlobalLinker ไม่มีส่วนรับผิดชอบ GlobalLinker แนะนำให้ท่านอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์ดังกล่าวทั้งหมดเนื่องจากนโยบายของเว็บไซตน์ดังกล่าวอาจมีความแตกต่างในสาระสำคัญจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker ทั้งนี้ ท่านต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับของรหัสผ่านและข้อมูลบัญชีสมาชิกของท่าน โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง รับผิดชอบและตระหนักถึงข้อมูลนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านออนไลน์

 

หน้าที่ตามกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย

GlobalLinker อาจเก็บรักษาหรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน หาก GlobalLinker เชื่อว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำร้องขอตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของบุคคลใด เพื่อรับมือกับปัญหาการฉ้อโกง ประเด็นด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค หรือเพื่อปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ GlobalLinker บริษัทในเครือ พนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ หรือ เจ้าหน้าที่ของ GlobalLinker ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจำกัดมาตรการป้องกันหรือยับยั้งตามกฎหมายที่ GlobalLinker อาจต้องให้แก่บุคคลที่สาม รวมทั้งคำร้องขอของรัฐบาลในการเปิดเผยข้อมูลของท่าน

 

จะติดต่อ GlobalLinker ได้อย่างไร

ถ้าหากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็น กรุณาโปรดส่งคำถามและความคิดเห็นดังกล่าวให้แก่ GlobalLinker ที่นี้หรือติดต่อ GlobalLinker ได้ที่ 
info@businesslinx.globallinker.com