Businesslinx Terms of Use / User Agreement

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่: 1 มิถุนายน 2016

 

ข้อกำหนดการใช้งาน Globalinker (“ข้อกำหนด”) กำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายที่ควบคุมการใช้งานของเว็บไซต์นี้ (businesslinx.globallinker.com) (“Businesslinx”) เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน Businesslinx หรือใช้ BusinesslinxหรือบริการของGlobalLinker หรือเนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ Businesslinx ถือว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายทั้งหมดซึ่งใช้บังคับกับ Businesslinx ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Globalinker และข้อกำหนดอื่นใด และท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดนี้ทั้งหมด ในกรณีที่ท่านใช้งาน Businesslink ในนามของบริษัท/องค์กร หรือนิติบุคคลอื่น (“บริษัท”) ท่านยังคงผูกพันเป็นการส่วนตัวตามข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายควบคุมการใช้งานของเว็บไซต์ แม้ว่าบริษัทของท่านได้มีการมีการทำสัญญาแยกกันต่างหากกับGlobalLinker หากท่านไม่ตกลงกับข้อกำหนดนี้ (ซึ่งจะมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวไป ) ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าใช้ Businesslinx หรือ เข้าถึง ดู ดวาน์โหลด หรือใช้ Businesslinxเนื้อหา ข้อมูลหรือบริการ หรืออาจปิดบัญชี Businesslinx ที่มีอยู่ของท่าน

 

ขอบเขตของข้อกำหนดนี้

 

1 บทนำ

 

1.1 เกี่ยวกับ Businesslinx

Businesslinx–ซึ่งเป็น Business Network Solution ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการขยายธุรกิจของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

โมดูลและคุณลักษณะที่หลากหลายถูกนำมารวมเข้าไว้ในประสบการณ์เดียว 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Businesslinx เครื่อข่ายธุรกิจทั่วโลก ดำเนินการและเป็นเจ้าของโดย DigiVation World Pte Ltd บริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (“DigiVation”) ซึ่งเป็นเครือข่ายธุรกิจทั่วโลกสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME”) และผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ผู้บริหารจัดการและ/หรือผู้ถูกว่าจ้างจาก SME ดังกล่าว Businesslinx จัดให้มีการเข้าถึงการใช้งานโมดูลและคุณลักษณะที่หลากหลาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และเหนือสิ่งอื่นใดจะช่วยหางาน/โอกาสทางธุรกิจ การดำเนินธุรกิจให้สำเร็จการเรียนรู้แนวคิดใหม่ ๆ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

Businesslinx อาจถูกใช้โดยเจ้าของและลูกจ้าง SME ในประเทศไทย (และในขอบเขตที่จำกัด จากผู้ที่อยู่นอกประเทศไทย) 

Businesslinx และบริการที่มีอยู่บน Businesslinx ไม่ได้ให้บริการโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB”) ดังนั้น SCB จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจาก ความผิดพลาด ความล่าช้า หรือความบกพร่องของ Businesslinx หรือการที่ไม่สามารถใช้งาน Businesslinx ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรือเนื่องจากการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการของ DigiVation หรือที่เกี่ยวข้องกับ Businesslinx ไม่ว่าในกรณีใดๆ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น ท่านจะต้องรับผิดชอบในการการเจรจาต่อรองและยุติข้อพิพาทกับ DigiVation หรือบุคคลอื่นโดยตรงแต่เพียงผู้เดียว

 

1.2 ขอบเขตการให้บริการของ Businesslinx

ท่านคาดหวังว่าจะได้รับอะไรจากการบริการ คุณลักษณะและความสามารถในการนำเสนอบน Businesslinx ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมของบริการที่เกี่ยวข้องกับ SME 

Businesslinx ประกอบด้วยโมดูลและคุณลักษณะที่หลากหลายและเสนอข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการ (ผ่านทางช่องทาง “Biz Offers”) จากคู่ค้าพันธมิตรที่GlobalLinker ได้เลือกไว้ (“Affilicate Services”) และ Businesslinx นอกเหนือจาก ‘SCB Banking Services’ ทั้งนี้ โมดูล คุณลักษณะ และ Biz Offers ดังกล่าวรวมเป็นบริการ (“บริการ”) 

Businesslinx ประกอบด้วยข้อมูลแอพพลิเคชั่น กราฟฟิก บทบรรณาธิการ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายใด ๆ และไฟล์กราฟฟิก ไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอ ข้อมูลบทบรรณาธิการ, และสื่ออื่น ๆ ซึ่งผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ ในกรณีที่ท่านสามารถเข้าใช้ Businesslinx หรือใช้บริการโดยไม่ผ่านกระบวนการลงทะเบียนโดยครบถ้วน ท่านจะได้รับแจ้งเตือนว่าการใช้บริการ ท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้ การบริการดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องมือทางธุรกิจฟรี รวมทั้งเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็ก อีเมลส่วนตัว การสนทนา ประกาศรับสมัครงาน กระดานข้อความ บทความ การอภิปรายและกลุ่ม (รวมเรียกว่า "เนื้อหา")เมื่อลงชื่อสมัครใช้ Businesslinx ท่านจะถือเป็น "สมาชิก" ของ Businesslinx และบัญชีของท่านจะถูกสร้างขึ้น ในฐานะที่เป็นสมาชิกของ Businesslink ท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน GlobalLinkerซึ่ง GlobalLinker พยายามชักชวนให้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการลงนามเข้าใช้งานเพื่อการแก้ปัญหาภายในและภายนอก Businesslinx ซึ่งจะช่วยขยายตัวเลือกการติดต่อสื่อสารของท่านและช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท่านในฐานะสมาชิก Businesslinx 

1.3 ขอบเขตแห่งข้อกำหนดนี้

ข้อเสนอของGlobalLinker อาจรวมถึงบริการที่หลากหลายและตัวกลางในการสื่อสาร 

การใช้สื่อและบริการเหล่านี้ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้สำหรับแต่ละบริการ 

ท่านตกลงว่าการใช้บริการ Businesslinx, รวมทั้งบริการแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือของGlobalLinker * ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม* พรีเมี่ยมเซอร์วิส* หรือเนื้อหา/ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ (*เมื่อพร้อมใช้บริการ), ท่านจะผูกพันตามข้อกำหนดนี้กับ DigiVation และท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดนี้ ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดนี้ และท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดนี้ทั้งหมด 

SME ผู้ที่เป็นเจ้าของ ผู้บริหารจัดการและ/หรือผู้ทึ่ถูกว่าจ้างโดย SME ดังกล่าวเท่านั้นที่มีสิทธิเป็นสมาชิก Businesslinx ถ้าบริษัทซึ่งได้ลงทะเบียนกับ Businesslinx เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นแต่แพลตฟอร์มดังกล่าวตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจขนาดเล็กโดยตลาดหลักทรัพย์หลัก และ/หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทในเครือ/กลุ่ม, Businesslinx ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอทางเลือกอื่นสำหรับการเข้าร่วมกับ Businesslinx สำหรับบริษัทดังกล่าวและ/หรือสมาชิกใกล้ชิดของบริษัทดังกล่าวและสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว ข้อเสนอส่งเสริมการขาย ราคาและแพคเกจพิเศษที่ถูกเสนอบน Businesslinx มีให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิได้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ Businesslinx ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อเสนอส่งเสริมการขาย ราคาและแพคเกจพิเศษแก่ บริษัท และ/หรือสมาชิกตามดุลพินิจของ GlobalLinker แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องระบุเหตุผลใด ๆ Businesslinx สงวนสิทธิ์ในการปิดการเข้าถึงของสมาชิกใด ๆ ต่อ Businesslinx โดยไม่ต้องระบุเหตุผลใด ๆ และจะไม่มีมูลเหตุแห่งการกระทำใด ๆ อันเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกคนนั้น สมาชิกไม่สามารถโอนข้อเสนอใด ๆ ที่มีอยู่ใน Businesslinx ให้แก่บุคคลผู้ซึ่งไม่ใช่สมาชิกและความพยายามกระทำการใดๆ ดังกล่าว จะเป็นการละเมิดข้อกำหนดนี้และอาจเป็นสาเหตุในการยกเลิกการเป็นสมาชิกและการปิดบัญชีบริษัท และ/หรือบัญชีสมาชิก 

การใช้งาน Businesslinx โดยบริษัททั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมอันเป็นการแข่งขันกับ Businesslinx เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้และเข้าใจ Businesslinx โดยมีเจตนาในการสร้างวิธีการและผลลัพธ์ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำได้ DigiVation มีสิทธิที่จะปิดบัญชีของท่าน และ/หรือดำเนินการตามกฎหมายใด ๆ ต่อท่าน 

การใช้ใด ๆ บน Businesslinx เพื่อชักชวน/ขายผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกนำเสนอบน Businesslinx ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์และบริการของ SCB และ/หรือ คู่ค้าพันธมิตร ภายใน Biz offered หรือเป็นส่วนหนึ่งของโมดูลใด ๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำได้ Businesslinx ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อเสนอหรือข้อความดังกล่าวที่ทำโดยใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ บน Businesslinx ออก และ/หรือให้คำแนะนำแก่บริษัท และ/หรือสมาชิกในการละเว้นการทำข้อเสนอดังกล่าวไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทั้งนี้ การพยายามที่จะละเมิดเงื่อนไขดังกล่าวอาจมีผลให้ท่านสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของบัญชี อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ไม่ใช้กับกรณีที่ไม่มีการชักชวนโดยบริษัทและ/หรือสมาชิกที่ให้ความสนใจอาจติดต่อสมาชิกที่ต้องสงสัยโดยปราศจากความพยายามชักจูงใด ๆ 

ข้อกำหนดการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่จะกล่าวถึงในที่นี้ 

ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับกับบริการทั้งหมดที่มีอยู่บน Businesslinx หรือ นอกจากข้อกำหนดเพิ่มเติม ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการเพิ่มเติม (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”) สำหรับแต่ละบริการที่ท่านซื้อหรือโปรโมชันหรือข้อเสนอพิเศษสำหรับท่าน ซึ่งอาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขโดย Businesslinx เป็นครั้งคราว (ถ้ามี) ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะปรากฏในหน้าเพจของ Businesslinx ที่ท่านจะใช้บริการใด ๆ หรือข้อเสนอหรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือการมีส่วนร่วม/การลงทะเบียนเพื่อโปรโมชั่นพิเศษใด ๆ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าว รวมถึงการชำระเงินเมื่อครบกำหนดและปฏิบัติตามกฎและข้อจำกัดทั้งหมดเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการหรือข้อเสนอที่กำหนดไว้ ไว้ในข้อกำหนดนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้ และในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดเพิ่มเติมและข้อกำหนดนี้ ให้ถือตามข้อกำหนดนี้ ทั้งนี้ การที่สมาชิกสามารถใช้บริการได้ ให้ถือว่าสมาชิกรับทราบและยอมรับข้อกำหนดนี้และข้อกำหนดเพิ่มเติม

 

2 คำสำคัญ

 

2.1 ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานรายใด ๆ ที่สำรวจและใช้ Businesslinx ผู้ใช้งานอาจจะสามารถหรือไม่สามารถลงทะเบียนกับ (หรือสร้างบัญชีใน) Businesslinx 

ผู้ใช้งานอาจใช้โมดูล คุณลักษณะ,บริการและเนื้อหาที่มีอยู่บนหน้า Pre-login ของ Businesslinx

 

2.2 สมาชิก

ผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนกับ Businesslinx เรียบร้อยแล้ว 

สมาชิกคือผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนกับ Businesslinx ยืนยันบัญชีแล้วและได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบของบริษัทให้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายบริษัท 

สมาชิกที่ไม่มีการใช้งานหรือไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทอีกต่อไป อาจยังคงเป็นสมาชิกได้ต่อไปตราบเท่าที่บัญชีผู้ใช้งานของเขา/เธอยังไม่ถูกปิด 

เมื่อบัญชีผู้ใช้งานถูกปิดลง (ด้วยตัวผู้ใช้งานเองหรือโดย Businesslinx) การเป็นสมาชิกของผู้ใช้งานย่อมสิ้นสุดลง

 

2.3 เครือข่ายบริษัทของท่าน

เครือข่ายบริษัทของท่านบน Businesslinx ประกอบด้วยพนักงานบริษัทของท่านที่ได้ลงชื่อสมัครเข้าใช้งาน Businesslinx และเข้าร่วมใช้บัญชีบริษัทของท่านหลังจากได้รับอนุมัติจากผู้ดูแลระบบของท่านแล้ว 

Businesslinx ได้สร้างเครือข่ายของบริษัทกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้ดูแลระบบของบริษัทที่ลงชื่อเข้าใช้และสร้างโปรไฟล์บริษัทตกลงที่จะให้ข้อมูลที่แท้จริงของบริษัท และเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนโดยถูกต้องเพื่อดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย 

โดยการเข้าร่วมหรือได้รับการยอมรับเข้าสู่บริษัทหรือการสร้างหรือลงทะเบียนบัญชีบริษัทบน Businesslinx ท่านยืนยันว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทดังกล่าวอย่างแท้จริง 

สมาชิกทุกคนจะต้องใช้เครือข่ายของบริษัท และคุณลักษณะ/เครื่องมือของเครือข่ายบริษัท ในการติดต่อสื่อสารเฉพาะที่เป็นทางการ/การทำงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ใช้ภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสารกับสมาชิกทุกคนภายในเครือข่ายของบริษัทและนอกเครือข่ายของบริษัท สมาชิกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดในนามของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับบริษัทและสมาชิกอื่นๆ 

ผู้ดูแลระบบบริษัท (ดูคำจำกัดความในข้อ 2.4 ข้างล่าง) ควรสร้างบัญชีบริษัทที่มีลักษณะเฉพาะและหลีกเลี่ยงการสร้างบัญชีบริษัทที่ซ้ำซ้อนกัน

 

2.4 ผู้ดูแลระบบของบริษัท (Company Admin)

เพื่อรักษาให้การดำเนินกิจกรรมของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นและการจัดการคำขอที่สำคัญ, ผู้ดูแลระบบของบริษัทมีบทบาทสำคัญในเครือข่ายของบริษัท และรับผิดชอบในการดูแลรักษาและจัดการโปรไฟล์บริษัท สมาชิก และกิจกรรมอื่น ๆ 

หากท่านเป็นพนักงานรายแรกของบริษัทของท่านซึ่งจะเป็นสมาชิก ท่านจะได้รับมอบหมายให้เป็น "ผู้ดูแลระบบ" (ผู้ดูแลระบบของบริษัท) ของบัญชีบริษัทบน Businesslinx พนักงานที่เพิ่มเติมเข้ามารายใด ๆ จากบริษัทของท่านจะได้รับการ "อนุมัติเป็นการชั่วคราว" ในฐานะการเป็นสมาชิกและการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการของพนักงานจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของท่านในฐานะเป็น "ผู้ดูแลระบบ" ของบริษัทของท่าน ท่านสามารถที่จะทำการโอนสิทธิ์/มอบหมายสิทธิ์ในการเป็น "ผู้ดูแลระบบ" (Admin) ให้กับสมาชิกรายอื่นซึ่งเป็นพนักงานภายในบริษัทของท่านได้ บัญชีบริษัทของท่านบน Businesslinx จะได้รับการจัดการโดยผู้ดูแลระบบของบริษัท ทั้งที่ได้รับการแต่งตั้งด้วยตนเอง (เมื่อลงชื่อสมัครเข้าใช้งานในฐานะเป็นพนักงานรายแรกของบริษัทดังกล่าว) หรือโดยผ่านทางการโอนสิทธิให้บุคคลผู้ซึ่งจะเป็นพนักงานบริษัทของท่าน 

นอกเหนือไปจากกิจกรรมและความรับผิดชอบของสมาชิกแล้ว ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บริษัทและสมาชิกของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์และบริการ ปรับปรุงและรักษากิจกรรมและข้อมูล และต้องเป็นสมาชิกที่ใช้งานอยู่ในบัญชีของบริษัท โดยการเป็นผู้ดูแลระบบของบริษัทนั้น ท่านตกลงว่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการกระทำและกิจกรรมทั้งหมดที่กระทำโดยตัวท่านในนามบริษัทของท่าน ในฐานะผู้ดูแลระบบของบริษัท ท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเตรียมโดยตัวท่านเองหรือโดยสมาชิกภายในบริษัทของท่านในส่วนของโปรไฟล์บริษัท 

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของบัญชีบริษัทของท่าน หากท่านรู้สึกว่าผู้ดูแลระบบไม่ได้ทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทของท่าน หรือไม่ได้มีการใช้งาน ท่านสามารถติดต่อ Businesslinx ผ่านทางช่องทาง info@businesslinx.globallinker.com ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของGlobalLinker และการพิสูจน์การใช้งาน Globallinker อาจจะดำเนินการเพื่อโอนสิทธิ์/จำกัด/นำออก/ปิดบัญชีสมาชิกดังกล่าวบน Businesslinx 

2.5 eBusiness Cards (eBiz Cards)

eBiz Cards ช่วยอำนาวยความสะดวกในการสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิกและบริษัทบน Businesslinx 

ในขณะที่กำลังสร้างบัญชีของท่าน eBusiness Cards (“eBiz Cards”) จะถูกสร้างขึ้นมาสำหรับบริษัทของท่าน (หากท่านเป็น "ผู้ดูแลระบบ" บัญชีบริษัทของท่านเป็นครั้งแรก) และสำหรับท่านในฐานะสมาชิก นี่คือรูปแบบพื้นฐานของการระบุตัวตนและสร้างเครือข่ายบน Businesslinx eBiz cards และโปรไฟล์ดังกล่าว (สมาชิกที่เป็นบริษัทและพนักงานแต่ละคน) จะปรากฏในแม่แบบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยในการปฏิสัมพันธ์กัน การสร้างเครือข่าย และการส่งเสริมการให้บริการทางธุรกิจระหว่างสมาชิกของ Businesslinx 

ข้อมูลที่ให้ไว้ใน eBiz Cards โดยบริษัท และ/หรือ สมาชิก เป็นความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบของบริษัทและสมาชิกตามลำดับ Businesslinx และ DigiVation จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความถูกต้องหรือการแสดงข้อมูลที่มีการให้ไว้ใน eBiz Cards โดยบริษัท และ/หรือสมาชิก 

VIRTUAL ELECTRONIC BUSINESS CARD NETWORKING เป็นกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของกลุ่มบริษัทแม่ของ DigiVation Digital Solutions Pvt. Ltd. ซึ่งจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา

 

2.6 Affiliate Partners

บริษัทที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของตนโดยมีเงื่อนไขพิเศษให้กับสมาชิกและบริษัทบน Businesslinx 

คู่ค้าพันธมิตรของ Businesslinx อาจเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับ SME ให้กับสมาชิกและบริษัทเป็นครั้งคราวไป ผลิตภัณฑ์/บริการดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งเป็นการเฉพาะตัวหรือที่กำหนดเองหรือสร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับสมาชิกหรือบริษัทของ Businesslinx และในบางกรณีอาจเป็นเพียงการอำนวยสะดวกสในการเข้าถึงบน Businesslinx แต่เพียงอย่างเดียว ผลิตภัณฑ์/บริการของคู่ค้าพันธมิตร และ/หรือข้อเสนอสามารถดูภายในส่วนของ Biz Offers ของ Businesslinx และในที่อื่น ๆ อีกด้วย และอาจมีคำอธิบายเฉพาะตามความเหมาะสมและอาจรวมถึงคำว่า "สนับสนุนโดย" ก่อนหน้าชื่อและหรือโลโก้ของคู่ค้าพันธมิตรดังกล่าว การมีส่วนร่วมของคู่ค้าพันธมิตรและการจัดการและการดำเนินงานที่ต่อเนื่องของพวกเขานี้จะอยู่ภายใต้บังคับข้อแห่งข้อกำหนดนี้และข้อกำหนดที่ตกลงกันระหว่างคู่ค้าพันธมิตรดังกล่าวกับ DigiVation เท่านั้น และโดยข้อกำหนดเหล่านี้และที่จะมีต่อไป การแสดงและบริการของคู่ค้าพันธมิตรใน Businesslinx อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

2.7โปรไฟล์บริษัท

คำอธิบายและคำบรรยายโดยสรุป และข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ จากทางบริษัทบน Businesslinx เพื่อให้สมาชิกคนอื่น ๆ สามารถตรวจสอบและใช้ทำความเข้าใจในบริษัท บริการและความสามารถของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น 

ทุกบริษัทบน Businesslinx จะต้องสร้าง ทำให้สมบูรณ์และปรับปรุงโปรไฟล์บริษัทให้เป็นปัจจุบัน โปรไฟล์บริษัทนี้จะปรากฏต่อสาธารณชนโดยสมาชิกคนอื่น ๆ และข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้งานโดยสมาชิกเพื่อการตัดสินใจด้วย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเชื่อมต่อกับบริษัท รายชื่อผู้ติดต่อหลักหรือพนักงาน โปรไฟล์บริษัทได้รับการเก็บรักษาและจัดการโดยผู้ดูแลระบบของบริษัทและพนักงานอื่น ๆ ของบริษัทอาจส่งคำร้องขอปรับปรุง (Update Request) ไปที่โปรไฟล์บริษัทเพื่อให้ผู้ดูแลระบบของบริษัทพิจารณา 

ข้อมูลบางอย่างที่ระบุในข้อมูลของบริษัทอาจไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้และสามารถใช้โดย Businesslinx สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น 

บริการบางอย่างเกี่ยวกับ Businesslinx อาจสามารถใช้ได้โดยสมาชิกและบริษัทเฉพาะกรณีเมื่อมีการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดย Businesslinx หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง/ได้รับมอบอำนาจและอาจดำเนินการโดยผู้ดูแลระบบของบริษัท ในฐานะสมาชิกเครือข่ายบริษัทของท่าน ท่านยังสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทเพื่อดำเนินการดังกล่าวได้อีกด้วย

 

2.8. การตรวจสอบบริษัท

Businesslinx ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมบริษัทผ่านบทบัญญัติของรัฐบาลหรือเอกสารที่ได้รับการยอมรับตามกฎหมาย เพื่อระบุธุรกิจตามกฎหมายและอาจมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดพิเศษที่นำเสนอโดยคู่ค้าและ บริษัทในเครือของ GlobalLinker กิจกรรมนี้ไม่ได้รับรองความถูกต้อง ความสามารถ การสนับสนุนความสามารถของบริษัทในการทำธุรกิจกับทุกคน สมาชิกได้รับคำแนะนำให้ใช้ดุลยพินิจของพวกเขาในขณะที่การเข้ามาในการทำธุรกรรมกับบริษัทอื่น ๆ

 

3 หน้าที่ของท่าน/ความรับผิดชอบของสมาชิก

 

3.1 การใช้บริการของGlobalLinker เพื่อการใช้งานส่วนตัว

การใช้บริการของ GlobalLinker จำกัดเฉพาะการใช้งานของท่าน และบริษัทของท่านตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้เท่านั้นและไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ 

ท่านสามารถใช้บริการเฉพาะเพื่อการใช้งานส่วนตัวของท่านและ/หรือบริษัทของท่านเท่านั้น เฉพาะภายในขอบเขตที่ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีอำนาจตามกฎหมายที่จะยอมรับและยอมรับข้อกำหนดนี้ในนามของบริษัทของท่าน บริการนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ GlobalLinker สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการไม่ว่าในส่วนใด ๆ หรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ตามที่ GlobalLinker เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีความรับผิดใด ๆ ต่อท่านหรือบุคคลอื่นใด 

การดาวน์โหลดส่วนสำคัญทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนของการทำงานใด ๆ ของบริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการเป็นสิ่งต้องห้ามกระทำ ห้ามมิให้มีการเผยแพร่เนื้อหาออนไลน์หรือเนื้อหาอื่น และการฝ่าฝืนใด ๆ อาจส่งผลให้การเป็นสมาชิกของท่านสิ้นสุดลงทันทีและอาจส่งผลเกิดให้เกิดการดำเนินการตามกฎหมายสำหรับคำสั่งห้ามกระทำการ การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือทั้งสองอย่างรวมกัน องค์ประกอบของบริการได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายรูปลักษณ์มและกฎหมายที่บังคับใช้อื่น ๆ และไม่สามารถคัดลอกหรือเลียนแบบได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแม้แต่เพียงส่วนหนึ่งส่วนใด ผลิตภัณฑ์โลโก้ Businesslinx และ globallinker.com ที่อ้างถึงในที่นี้จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของ DigiVation ชื่อผลิตภัณฑ์อื่นทั้งหมด ชื่อบริษัท เครื่องหมาย โลโก้ และสัญลักษณ์ที่ใช้ในบริการอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้องและอาจได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้ 

ท่านอาจจะใช้ Businesslinx เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อหรืออาจเป็นอันตรายต่อ Businesslinx พาร์ทเนอร์ของ GlobalLinker พันธมิตร สมาชิก DigiVation และ/หรือ SCB ไม่ว่าทางใด ท่านไม่ควรใช้ Businesslinx เพื่อศึกษาหรือเข้าใจถึงหน้าที่การทำงานในการสร้างผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแข่งขันกัน

 

3.2 การลงทะเบียน (การลงชื่อเข้าใช้งาน) กับ Businesslinx

สมาชิกที่เข้าร่วม Businesslinx สามารถสร้างหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายบริษัทของพวกเขาบน GlobalLinker 

การลงทะเบียนกับ Businesslinx ช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการโฮสติ้งและผลประโยชน์มากมาย 

ท่านจะให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้องเกี่ยวกับตัวท่านและ บริษัท ของท่าน 

ท่านสามารถใช้งาน Businesslinx ได้โดยการสร้างบัญชีสำหรับบริษัทของท่าน (ถ้าไม่ปรากฏบัญชีดังกล่าว) และสำหรับตัวท่านเอง เมื่อได้กระทำโดยวิธีการเช่นนี้ท่านจะกลายเป็น "สมาชิก" ของ Businesslinx หากท่านเป็นพนักงานรายแรกในของบริษัทของท่าน ท่านจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น "ผู้ดูแลระบบ" (ผู้ดูแลระบบของบริษัท) ของบัญชีบริษัทบน Businesslinx 

ท่านต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ หรืออายุมากกว่านี้ขึ้นไปในการเป็นสมาชิก Businesslinx และ/หรือใช้บริการที่มีอยู่ใน Businesslinx โดยทำการลงทะเบียนกับ Businesslinx โดยให้ท่านระบุไปในข้อกำหนดในการใช้ข้อกำหนดของข้อกำหนดนี้ในหน้าการลงชื่อเข้าใช้งานของ Businesslinx และท่านยืนยันว่ามีอายุเกินกว่า 18 ปี 

ในส่วนของขั้นตอนการลงชื่อสมัครเข้าใช้งาน ท่านจะสร้างบัญชีของตัวท่านเองโดยระบุที่อยู่อีเมลต้องไม่ซ้ำกันกับของบุคคลอื่น ("ชื่อผู้ใช้") และรหัสผ่าน ซึ่งจะช่วยให้ การเข้าถึงการใช้บริการของระบบทั้งหมดได้ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว (Single Sign-on) สำหรับหน้าที่การทำงานของทั้งหมดของ Businesslinx, 

ยกเว้นผู้ที่ต้องทำการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมและเป็นความรับผิดชอบของท่านในการใช้ความระมัดระวังในขณะที่เลือกและจัดการข้อมูลรับรองการลงชื่อเข้าใช้ Businesslinx โดยการเข้าถึงการใช้บริการของระบบทั้งหมดได้ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว Businesslinx, DigiVation หรือ SCB จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการประนีประนอมในข้อมูลรับรองการเข้าถึงการใช้บริการของระบบทั้งหมดได้ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียวของท่านหรือเพื่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ นอกจากนี้ท่านต้องให้ข้อมูลการลงทะเบียนอย่างถูกต้องสมบูรณ์และปรับปรุงให้ทันสมัยแก่ Businesslinx ด้วย หากไม่ได้มีการดำเนินการเช่นว่าให้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดของข้อกำหนดนี้ โดยท่านเข้าใจดีว่าท่านจะไม่สามารถ (i) เลือกหรือใช้ชื่อของบุคคลอื่นโดยมีเจตนาที่จะแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือ (ii) ใช้ชื่อที่GlobalLinker เห็นว่าไม่พึงปรารถนาตามที่ GlobalLinker เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว 

Businesslinx ร่วมกับ SCB จัดกิจกรรมการลงทะเบียนแบบกลุ่มเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนของบริษัทและพนักงานของบริษัท โดยการดำเนินการดังกล่าว บริษัทสมาชิกจะแบ่งปันข้อมูลพนักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมกับ SCB และ/หรือคู่ค้าของ SCB ท่านเข้าใจและยินยอมให้ข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้งานได้กับ Businesslinx ก่อนลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้ว 

Businesslinx อาจใช้ดุลพินิจของตนได้ตลอดเวลาขอหลักฐานพิสูจน์ตัวตนของบุคคลที่ต้องการลงทะเบียนใช้งาน, เข้าถึงและ/หรือใช้งาน Businesslinx และอาจปฏิเสธการเข้าถึงเนื้อหาหรือบางส่วนของเนื้อหาหรือปฏิเสธที่จะยอมรับหรือดำเนินการใด ๆ เมื่อได้รับการติดต่อสื่อสารหาก Businesslinx เห็นว่าหลักฐานดังกล่าวไม่เพียงพอ นอกจากนี้ Businesslinx ยังขอสงวนสิทธิ์ในการนำออกหรือเรียกคืนชื่อผู้ใช้งาน ถ้าGlobalLinker เชื่อว่าเหมาะสม (เช่นเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าร้องเรียนเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อที่แท้จริงของสมาชิก) 
การเป็นสมาชิกกับ Businesslinx อาจมีค่าธรรมเนียมสมาชิก ถ้าท่านลงชื่อเข้าใช้งานท่านยินยอมที่จะชำระค่าธรรมเนียมเหล่านี้ Businesslinx ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อท่านผ่านทางสื่อใด ๆ ช่องทางใด ๆ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อยืนยันหรือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน

 

3.3 ความปลอดภัยของบัญชี

รักษาบัญชีของท่านให้ปลอดภัยโดยการตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการเจาะ/ถอดรหัสถึง นอกจากนี้ท่านต้องไม่เปิดเผยรายละเอียดบัญชีของท่านและเก็บรักษาไว้เป็นความลับและใช้มาตรการทั้งหมดเพื่อรักษาให้การลงชื่อเข้าใช้ข้อมูลประจำตัวเป็นความลับ 

เนื่องจากท่านต้องมีความรับผิดชอบต่อการใช้งานหรือกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่านบน Businesslinx, การแจกจ่ายรหัสผ่านการเข้าใช้งานของท่านกับ Businesslinx ต่อบุคคลอื่น ๆ เป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดแจ้งและถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดนี้, การฉ้อโกงใด 

ๆ, ภัยคุกคาม หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ อาจเป็นเหตุอันสมควรสำหรับการยกเลิกการเป็นสมาชิกภาพของท่านกับ Businesslinx โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของGlobalLinker แต่เพียงผู้เดียวและท่านอาจถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ทำการบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม Businesslinx จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อท่านอันเป็นผลมาจากการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าเป็นกรณีที่อยู่ในความรับรู้ของท่านหรือไม่ก็ตาม ท่านจะไม่ใช้รหัสผ่านของผู้อื่นไม่ว่าเวลาใดก็ตาม Businesslinx ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการตรวจสอบตัวตนหรืออำนาจที่แท้จริงของบุคคลใดก็ตามที่ใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งานในการเข้าถึงและใช้ Businesslinx และอาจกระทำการติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่ได้รับจากการใช้การใช้รหัสผ่าน 

(ก) ท่านจะต้องแจ้งให้ GlobalLinker ทราบทางอีเมล์ info@businesslinx.globallinker.com สำหรับการรับรู้หรือสงสัยว่ามีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตของสมาชิกของท่าน หรือการรับรู้หรือสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยใด ๆ รวมถึงการสูญหาย การโจรกรรม หรือการเปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลอื่น ๆ ของท่าน โดยไม่ได้รับอนุญาต 

(ข) ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับสำหรับรหัสผ่านของท่าน โดยท่านจะไม่ต้องเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อผู้แทนหรือตัวแทนรายใด ๆ ของ Businesslinx เจ้าของหรือตัวแทนหรือสมาชิกรายอื่น ๆ 

หากท่านได้รับคำขอดังกล่าวกรุณาโปรดแจ้งเตือนทีมงาน Businesslinx ที่ info@businesslinx.globallinker.com .

 

3.4 การเข้าใช้บริการ

วิธีการและเหตุผลภายใต้การเข้าใช้บริการของท่านบน Businesslinx อาจถูกจำกัดหรือได้รับผลกระทบ 

หากท่านกำลังจะออก หรือไม่ได้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอีกต่อไป ท่านตกลงที่จะยุติการเชื่อมโยงกับบัญชีบริษัทบน Businesslinx หรือยินยอมที่จะให้นำบัญชีบริษัทดังกล่าวออกจากบัญชีบน Businesslinx ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ดูแลระบบของบริษัท ท่านจะโอนสิทธิ์การเป็นผู้ดูแลระบบของท่านก่อนปิดบัญชีของท่าน โดยการทำเช่นนั้นคุณลักษณะและสิทธิประโยชน์ทั้งหมดจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้จนกว่าท่านจะเชื่อมโยงกับบัญชีบริษัทอื่นบน Businesslinx 

ในกรณีที่ท่านเลือกปิดบัญชีหรือเปลี่ยนเครือข่ายบริษัทของท่าน หรือผู้ดูแลระบบบริษัทของท่านจะนำท่านออกจากบัญชีบริษัทปัจจุบันของท่าน ท่านและผู้ดูแลระบบของบริษัทตกลงว่าการปิดบัญชีของท่านจะทำให้ข้อมูล, ไฟล์, เนื้อหา, โปรไฟล์, และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดจะต้องถูกลบออกจาก Businesslinx

 

3.5 การส่งเนื้อหาบน Businesslinx

เนื้อหา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ เพลง วิดีโอ บทความ ภาพ หรือเนื้อหาอื่นใด) ที่ท่านได้ทำการส่งมาจะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา 

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการของ GlobalLinker Businesslinx อนุญาตให้สมาชิกโพสต์ข้อความในกระดานสนทนา (รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของ "Biz Forum" "Company Buzz" "Groups") กระดานงาน และ/หรือโฆษณาย่อย การซื้อและขาย "Leads" การถามและการตอบคำถามให้กับสมาชิกรายอื่น ๆ รวมถึงการอัพโหลดรูป ไฟล์ ข้อมูล โลโก้ และเรื่องบทบรรณาธิการไปยังโปรไฟล์บริษัท การสนทนา เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงไฟล์/ข้อมูล/โปรไฟล์/เนื้อหาไปยังผู้รับ รวมถึงสิ่งที่กำหนดไว้โดยท่าน ท่านให้สิทธิแก่ Businesslinx เป็นการถาวร แต่ไม่เป็นการผูกขาด ไม่เก็บค่าอนุญาต ในการใช้ แสดง คัดลอก และ/หรือเผยแพร่สิ่งเหล่านั้นผ่านบริการ และเมื่อท่านโพสต์เนื้อหา หรือความคิดเห็น หรือตอบกลับความคิดเห็น/คำถามใน Biz Forum ท่านอนุญาตให้ Businesslinx ใช้ แสดง คัดลอก และ/หรือ เผยแพร่เนื้อหา และใช้เนื้อหาดังกล่าวในการโฆษณาและโปรโมชั่น 

ท่านตกลงที่จะส่งมอบเนื้อหาเฉพาะที่ท่านเป็นเจ้าของ และเนื้อหาดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลหรือองค์กรอื่น ท่านรับทราบว่าเนื้อหารวมทั้งภาพ ถึงแม้ว่าจะถูกส่งไปยังไซต์/ฟอรัม/สมาคมที่ท่านเป็นสมาชิก แต่เป็นของผู้สร้างสรรค์หรือผู้แต่งเนื้อหา และท่านจะต้องไม่ทำซ้ำในงานดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้สร้างสรรค์หรือผู้แต่ง (ตัวอย่างเช่น ท่านไม่สามารถอัพโหลดภาพของผลิตภัณฑ์ของท่านเองเว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตจากช่างภาพที่ถ่ายรูปดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าแม้ว่าท่านจะมีสิทธิเป็นเจ้าของภาพพิมพ์ หรือไฟล์กราฟิกที่จับต้องได้ แต่ลิขสิทธิ์เป็นของบุคคลที่สร้างสรรค์ภาพ) 

ท่านยอมรับว่าเนื้อหาที่โพสต์โดยท่านไม่ได้ละเมิดส่วนใดส่วนหนึ่งบนมูลฐานเกี่ยวกับเพศ, วรรณะ และความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ และภาษาและภาพที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนจะต้องเป็นมืออาชีพโดยต้องไม่ใช้ข้อความหมิ่นประมาท คำหยาบคายหรือภาษาที่ไม่ถูกต้อง

 

3.6 เนื้อหาที่เป็นความลับ

เนื้อหาที่โพสต์หรือเผยแพร่โดยท่านเป็นข้อมูลสาธารณะและอาจถูกนำมาใช้เพื่อเผยแพร่โดยGlobalLinker 

กรุณาอย่าระบุข้อมูลที่ท่านเห็นว่าเป็นความลับ 

เนื้อหา ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร การส่งใด ๆ และสื่ออื่นใดเว้นแต่ว่าจะถือว่าเป็นการส่วนตัวตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงข้อมูลของบริษัท ข้อเสนอแนะ แนวคิด ภาพวาด แนวความคิด คำติชม ข้อคิดเห็น หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่โพสต์หรือเผยแพร่โดยท่านบน Businesslinx จะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในการความลับใด ๆ ต่อ Businesslinx ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม และจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์และไม่เป็นความลับ (แม้ว่าจะระบุไว้เป็นความลับหรือหรือให้ความหมายที่คล้ายคลึงกันก็ตาม) กรุณาอย่าโพสต์ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลลับของบริษัท Businesslinx จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้หรือเปิดเผยเนื้อหา ข้อมูล การส่ง หรือการสื่อสารใด ๆ ดังกล่าวบน Businesslinx Businesslinx ขอสงวนไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ แก้ไข คัดลอก เผยแพร่ และแจกจ่าย ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านส่งผ่านหรือส่งไปยัง Businesslinx เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้ระบุแหล่งที่มาหรือค่าตอบแทนใด ๆ สำหรับการใช้งานในลักษณะเดียวกัน

 

3.7 การดูแรักษาจรรยาบรรณบน Businesslinx

เพื่อส่งเสริมเครือข่ายและสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นการเติบโต สมาชิกทุกคนถูกคาดหวังว่าจะให้ความเคารพผู้อื่นบน Businesslinx 

ปฏิบัติต่อสมาชิกคนอื่นด้วยความสุภาพและให้ความเคารพ เมื่อมีการโพสต์ข้อความ การแสดงความคิดเห็น หรือการตอบกลับการสนทนา คำถาม บทความ คำเชิญหรือข้อความ ท่านจะไม่ดูหมิ่นหรือดูถูกสมาชิกหรือบริษัทอื่นใด เนื่องจากเหตุผลทางชาติกำเนิด ศาสนา วรรณะ เชื้อชาติ ฯลฯ และและไม่ใช้ภาษาหยาบคายและคำพูดที่ไม่เหมาะสม

โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ในกระดานการสนทนา หรือรูปแบบเชิงลบใด ๆ ในการสื่อสารบน Businesslinx 

ดูรายการการกระทำที่ไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ของ Businesslinx (แบบย่อ) 

บัญชีของสมาชิกอาจถูกยกเลิกได้ตามดุลพินิจของ DigiVation แต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือในกรณีที่พบว่ามีความผิดในการละเมิดโดยสมาชิกดังกล่าว (ทั้งกรณีที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ถูกกล่าวหา) หรือในกรณีที่มีการละเมิดบทบัญญัติที่กำกับดูแล Businesslinx

 

3.8 การใช้ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชัน

แอพพลิเคชันทั้งหมด การใช้งานซอฟต์แวร์จะอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดนี้หรือในแต่ละข้อกำหนด 

หากท่านใช้หรือได้รับซอฟต์แวร์หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชันจาก Businesslinx ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ ("ซอฟต์แวร์") ซอฟต์แวร์จะอยู่ภายใต้การควบคุมไม่ว่าโดยใบอนุญาตเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์ (ถ้ามี) ซึ่งนำเสนอโดย Businesslinx หรือหากกรณีไม่มีการแสดงใบอนุญาต ข้อกำหนดนี้และข้อกำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้นำมาใช้กับซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาต ไม่ได้เป็นการขายและ Businesslinx สงวนสิทธิ์ทั้งหมดในซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจาก Businesslinx ไม่ว่าจะโดยนัย โดยปริยาย หรือโดยวิธีอื่นใด 

นอกเหนือจากข้อจำกัดอื่น ๆ ในข้อกำหนดนี้ ท่านต้องไม่หลีกเลี่ยงหรือหาทางเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีใด ๆ ในหรือเกี่ยวเนื่องกับซอฟต์แวร์หรือแปลงรหัสกลับโดยใช้ตัวแปลโปรแกรมย้อนกลับ หรือการทำวิศวกรรมย้อนกลับกับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่รวมอยู่ในหรือเข้าถึงได้ผ่านทางบริการนี้

 

3.9 การเชื่อมโยงการคัดลอกไปยัง Businesslinx

ไม่มีการเชื่อมโยงการ จัดกรอบ การโคลนหน้าจอ การดึงข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล หรือโพสต์ 

ห้ามใช้ลิงก์ไปยัง Businesslinx โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Businesslinx โดยเด็ดขาด หากต้องการขออนุญาตเชื่อมโยงกับ Businesslinx โปรดส่งอีเมลไปที่ info@businesslinx.globallinker.com 

Businesslinx อาจใช้ดุลยพินิจในการยกเลิกและเพิกถอนการอนุญาตใด ๆ ซึ่งอาจอนุญาตให้เชื่อมโยงไปยัง Businesslinx เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่มีความรับผิดใด ๆ การจัดกรอบ การโคลนหน้าจอ การดึงข้อมูล หรือการทำเหมืองข้อมูลของ Businesslinx หรือการโพสต์เนื้อหาใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ และโดยวิธีการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดนี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเคร่งครัด

 

4 ข้อเสนอและความรับผิดชอบของ Businesslinx

 

4.1 ความเป็นเจ้าของและลิขสิทธิ์ของ Businesslinx

Businesslinx Services เป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตโดย DigiVation 

บริการที่ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานใด ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ Businesslinx รวมถึงซอฟต์แวร์ สื่อ ข้อมูล การสื่อสาร ข้อความ กราฟฟิก ลิงก์ ศิลปะทางอิเล็กทรอนิกส์ ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ ภาพถ่าย และข้อมูลอื่น ๆ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ที่ให้บริการภายใน Businesslinx จัดให้มีโดย Businesslinx หรือ DigiVation หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็บุคคลที่สาม และเป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของ Businesslinx และ/หรือบุคคลที่สามดังกล่าว เนื้อหานี้เป็นของหรือได้รับอนุญาตจาก DigiVation และ/หรือบุคคลที่สาม และได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ 

Businesslinx มอบสิทธิ/ให้การอนุญาตที่จำกัดแก่ท่าน ซึ่งไม่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล สามารถเพิกถอนได้ ไม่ให้สิทธิในการให้อนุญาตช่วง และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ เพื่อเข้าถึง แสดงผลแบบส่วนบุคคล และใช้เนื้อหาได้ รวมถึงเนื้อหาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ที่มอบให้กับท่านเพื่อการใช้ส่วนบุคคลของท่านโดยมีเงื่อนไขว่าท่านยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ทั้งหมด เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ ท่านจะต้องไม่คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ แจกจ่าย ดัดแปลง แปลเป็นภาษาอื่นใด, สร้างงานต่อเนื่อง, ทำวิศวกรรมย้อนกลับเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหน้าที่การทำงานหรือองค์ประกอบของ Businesslinx หรือบริการ เช่า ให้เช่า ขาย โอน การแสดง การออกอากาศ ส่ง รวบรวม หรือเก็บรวบรวมในฐานข้อมูลหรือในลักษณะอื่นใดใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในส่วนหนึ่งของเนื้อหาหรือบริการใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ท่านไม่อาจจัดเก็บส่วนสำคัญของเนื้อหาหรือบริการใด ๆ ที่เป็นเจ้าของโดยหรือได้รับอนุญาตให้แก่ Businesslinx ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่จัดเก็บ ไฟล์ที่อ่านได้จากคอมพิวเตอร์หรือสื่ออื่น ๆ นอกจากนี้ ท่านยังไม่อาจที่จะ "คัดลอก" เนื้อหาหรือบริการใด ๆ บนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ

 

4.2 การซื้อขายบน Businesslinx

การเรียกร้องทั้งหมดเกี่ยวกับการชำระเงินที่ทำขึ้นสำหรับบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อขายบน Businesslinx จะทำต่อบัญชีของผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว 

การทำธุรกรรม ราคาธุรกรรม และข้อกำหนดทางการค้าทั้งหมด เช่น การจัดส่ง การส่งสินค้าและ/หรือบริการให้เป็นไปตามหลักการหน้าที่ตามสัญญาสองฝ่ายหลักระหว่างสมาชิกและคู่ค้าพันธมิตร และการอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินซึ่งใช้โดยสมาชิกและคู่ค้าพันธมิตรเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการทำธุรกรรมให้เสร็จลุล่วงเท่านั้น เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับการซื้อขายผลิตภัณฑ์/บริการบางอย่างของท่านบน Businesslinx อาจมีการเสนอขายเป็นรายบุคคลหรือพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ

 

4.3 ค่าบริการ & การชำระเงิน

สำหรับการให้บริการชำระเงิน ท่านจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดเพิ่มเติมกับทาง Businessliinx หรือ คู่ค้าพันธมิตรผ่านทางบุคคลที่ท่านทำการสั่งซื้อ 

สมาชิกอาจได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการหลายประเภทบน Businesslinx ซึ่งบางส่วนจะมีให้โดยคู่ค้าพัมธมิตร ("Affiliate Services”) บนเว็บไซต์หรือไมโครไซต์ของพวกเขาซึ่งมีการจัดการโดยพวกเขา บริการอื่น ๆ จะมีการให้บน Businesslinx ที่ซึ่งบริการที่ได้รับการคัดเลือกและการชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์บน Businesslinx 

Businesslinx สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายชื่อ ค่าธรรมเนียมสมาชิก และค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการระดับพรีเมียมของGlobalLinker รวมถึงค่าธรรมเนียมการทำรายการจากธุรกรรมบางประเภทที่เสร็จสิ้นการใช้บริการ และสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมใด ๆ ในอนาคตเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการชำระเงินเพียงครั้งเดียวสำหรับการซื้อขายสินค้าผ่านทาง Businesslinx (ผลิตภัณฑ์/บริการที่มีรายการเดียว หรือผลิตภัณฑ์/บริการที่มีหลากหลายรายการ) สมาชิกจะถูกโอนไปยัง 'Biz Cart' เพื่อตรวจสอบและยืนยันการเลือกของสมาชิก 

การชำระเงินทั้งหมดจะถูกเชื่อม/ดำเนินการผ่านทางบริการช่องทางการชำระเงินของ Businesslinx ท่านยินยอมให้ Businesslinx รวบรวม ประมวลผล อำนวยความสะดวก และส่งเงินผ่านทางช่องทางการชำระเงินให้แก่ Businesslinx และ/หรือ คู่ค้าพันธมิตร และเป็นที่เข้าใจว่าการชำระเงินเพียงครั้งเดียวเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน แต่ธุรกรรมเช่นว่านั้นอาจมาจากผู้ให้บริการที่แตกต่างกันหลายรายและท่านจะผูกพันโดยข้อกำหนดการใช้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าวเพิ่มเติม 

การชำระเงินทั้งหมดบน Businesslinx จะยอมรับการชำระเงินเป็นสกุลเงินยูเอสดอลลาร์ หรือเงินบาทเท่านั้น การชำระเงินทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของช่องทางการชำระเงิน สมาชิกตกลงที่จะใช้เครื่องมือที่ถูกต้องที่ออกโดยธนาคาร/ระบบการชำระเงินของเหล่าสมาชิก เพื่อให้การชำระเงินสมบูรณ์ ท่านอนุญาตให้ Businesslinx ใช้รายละเอียดการชำระเงินที่มีอยู่เพื่อการต่ออายุการบริการของท่านตามข้อกำหนดที่ตกลงไว้ ณ ที่แห่งใดและเมื่อใดก็ได้เท่าที่เหมาะสม 

การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการชำระเงินจะต้องไม่ทำให้ Businesslinx หรือ SCB ต้องรับผิดหรือเกิดความรับผิดชอบจากการที่ไม่ได้ส่งมอบ ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ไม่ได้รับชำระเงิน ความเสียหาย การฝ่าฝืนคำรับรองและการรับประกัน ผิดข้อกำหนดหลังการขายหรือรับประกันการบริการ หรือการฉ้อโกงที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ปรากฏหรือนำเสนอบน Businesslinx 

หากบัญชีของท่านถูกเข้าถึงโดยการฉ้อโกงและได้ทำการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว โปรดติดต่อทีม Businesslinx ที่ info@businesslinx.globallinker.com การชำระเงินทั้งหมดอาจไม่สามารถทำได้ใน Businesslinx 

เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการชำระเงินในอนาคตและความสะดวกในการใช้ข้อมูล Businesslinx อาจจัดเก็บข้อมูลการเรียกชำระเงิน (ข้อมูลบัตรและที่อยู่สำหรับการชำระเงิน) กับผู้ให้บริการ หลังจากที่ให้บริการ การคืนเงิน การคืนทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยผู้ให้บริการดังกล่าวจากสถานที่ที่ท่านได้ทำการซื้อขาย

 

4.4 การยกเลิกและการคืนเงิน

ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ซื้อบนหรือผ่านทาง Businesslinx จะอยู่ภายใต้การบังคับใช้นโยบายที่ซึ่งการซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

Affiliate Services จะอยู่ภายใต้นโยบายการยกเลิกของคู่ค้าพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง สมาชิกจะต้องทำความคุ้นเคยกับนโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน/การคืนดังกล่าว และจะต้องผูกพันตามนโยบายดังกล่าว และ Businesslinx DigiVation หรือ SCB จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวเช่นกัน สำหรับบริการของ Businesslinx คำขอยกเลิกที่ได้รับภายใน 10 วันภายหลังจากการเสร็จสิ้นการซื้อขาย จะอยู่ภายใต้การยกเลิกโดยการเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนและได้รับการคืนเงินทันที (ภายใน 24 ชั่วโมงทำการ) ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(ก) ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งมีข้อบกพร่องหรือไม่สามารถใช้งานได้ในระหว่างการจัดส่ง; 

(ข) การให้บริการที่เกิดขึ้นจริงนั้นแตกต่างไปจากที่ถูกส่งไปให้สมาชิกรายนั้น; หรือ 

(ค) การปฏิเสธการเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำโดยสมาชิกดังกล่าว 

คำขอยกเลิกและการร้องขอให้เปลี่ยนสินค้าจะไม่ได้รับการยอมรับหากเกิดกรณีดังต่อไปนี้: 

หากสมาชิกร้องขอเพื่อทำการยกเลิกภายหลัง 10 วันนับจากวันซื้อขาย และ/หรือ ใช้บริการของ Businesslinx ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด สมาชิกจะต้งไม่ใช้บริการ ซื้อขาย ถ้าหากสมาชิกตั้งใจหรือยื่นเพื่อขอยกเลิกหรือยุติการบริการ Businesslinx

 

4.5 ข้อมูลที่เป็นความลับและความเป็นส่วนตัวของท่าน

GlobalLinker ให้ความเคารพและให้ความสำคัญในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น จึงได้สร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของท่าน 

GlobalLinker มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker ข้อกำหนดของนโยบายส่วนบุคคล GlobalLinker ถือเป็นส่วนหนึ่งของและจะรวมอยู่ในเอกสารอ้างอิงในข้อกำหนดนี้

 

4.6 การใช้ซอฟต์แวร์

GlobalLinker ใช้คุกกี้และปรับปรุงเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การท่องเว็บที่ยอดเยี่ยมและไร้รอยต่อ โปรดดู นโยบายคุกกี้ ของGlobalLinker ซึ่งแสดงถึงการใช้คุกกี้ของ GlobalLinker 

Businesslinx และ/หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจตรวจสอบเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของท่านโดยอัตโนมัติ และเพิ่มคุกกี้ลงในเบราเซอร์ของท่าน Businesslinx และ/หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจดาวน์โหลดการปรับปรุงซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติเป็นครั้งคราวไป ท่านตกลงยอมรับการปรับปรุงดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เว้นแต่จะมีข้อกำหนดอื่นมาพร้อมกับการปรับปรุง ถ้าเกิดกรณีเช่นนั้น ให้ใช้ข้อกำหนดอื่น ๆ บังคับ Businesslinx ไม่มีภาระผูกพันต้องทำการปรับปรุงใด ๆ และจะไม่รับประกันว่า GlobalLinker จะให้การสนับสนุนเวอร์ชันของระบบที่ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ การปรับปรุงดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์หรือบริการที่ได้จัดให้ไว้โดยบุคคลที่สาม

 

4.7 การเชื่อมโยงและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

GlobalLinker อาจจะเพิ่มลิงก์กับบุคคลที่สามเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของท่านบน Businesslinx 

บริการนี้อาจบรรจุลิงก์และข้อมูลจากแหล่งพิเศษจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (คู่ค้าพันธมิตร) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับ SMEข้อมูลดังกล่าวของคู่ค้าพันธมิตรอาจถูกนำเสนอหรือแสดงบน Businesslinx และอาจนำไปสู่การเชื่อมโยงผ่านแบนเนอร์ โฆษณา คุณลักษณะต่างๆ และบทความ เนื้อหาอื่น ๆ รวมทั้งเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ไมโคร ไซต์ และ หน้าต่างส่วนบุคคล) ลิงก์เหล่านี้นำไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม ทบทวน ตรวจสอบ หรือรับรองโดย Businesslinx และโดยเหตุนี้ Businesslinx หรือเจ้าของธุรกิจดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อข้อผิดพลาด การละเว้น หรือการแสดง หรือข้อมูล เนื้อหา หรือสื่ออื่นใดของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงลิงก์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น ท่านตกลงที่จะใช้ดุลยพินิจและท่านเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดด้วยตัวท่านเองแต่เพียงผู้เดียวก่อนที่จะเชื่อมั่นในข้อมูลดังกล่าวตลอดจนการโต้ตอบใด ๆ ที่ท่านอาจมีกับเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงกับู้ให้การสนับสนุน เจ้าของ หรือ บุคคลที่สามอื่นใด ท่านรับทราบและยอมรับว่า Businesslinx จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้ หรือเชื่อถือในสินค้า หรือบริการ หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยง ข้อมูลและการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวของคู่ค้าพันธมิตรดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับข้อกำหนดเฉพาะของการใช้ของคู่ค้าพันธมิตร และ Businesslinx ดังกล่าว Businesslinx จะใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อจัดให้บริการพิเศษเฉพาะตัว หรือที่กำหนดคุณลักษณะเอง และ/หรือกำหนดราคาและหรือการบริการของคู่ค้าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ความพยายามดังกล่าวจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพยายามที่ดีที่สุดและ Businesslinx จะไม่รับผิดชอบหากมีข้อเสนอ/บริการหรือราคา/การปฏิบัติที่ดีกว่าในที่อื่นนอกเหนือจาก Businesslinx

 

4.8 การติดต่อสื่อสารของ Businesslinx กับสมาชิกและผู้ใช้งานของ Businesslinx

ข้อความจาก Businesslinx ไม่สามารถคัดลอกหรือใช้โดยท่านนอกเหนือจากเหตุผลที่พวกเขากำหนดไว้ Businesslinx 

ข้อความทั้งหมดที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอีเมล คำบอกกล่าว การแจ้งเตือน บันทึกช่วยจำ เอสเอ็มเอส ข้อความ) กับผู้ใช้งานและสมาชิกมีเจตนาไว้เฉพาะสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กำหนดไว้เท่านั้นและอาจมีข้อมูลที่เป็นความลับและ/หรือข้อมูลพิเศษ ท่านถูกห้ามอย่างเคร่งครัด ในการดู ใช้ ส่งใหม่อีกครั้ง เผยแพร่ คัดลอก เปิดเผย ใช้ประโยชน์จากหรือดำเนินการใด ๆ โดยอาศัยข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากท่านได้รับข้อความเหล่านี้เนื่องจากข้อผิดพลาด โปรดแจ้งผู้ส่งทันทีและลบข้อความดังกล่าวจากระบบของท่าน มาตรการป้องกันที่เหมาะสมถูกใช้เพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อความเหล่านี้ไม่มีไวรัส 

DigiVation และ SCB ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อความหรือเอกสารแนบเหล่านี้

 

4.9 การให้บริการของ Businesslinx

ตราบเท่าที่ Businesslinx ยังคงให้บริการต่อไป Businesslinx จะจัดหาและพยายามทำให้ทันสมัย ปรับปรุง และขยายบริการ ด้วยเหตุนี้ GlobalLinker จึงอนุญาตให้ท่านสามารถเข้าถึง Businesslinx ตามที่อาจมีอยู่และพร้อมใช้งานในทุก ๆ วัน และไม่มีภาระผูกพันอื่นใดเว้นแต่ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้ GlobalLinker อาจจะเปลี่ยนแปลง แทนที่ ปฏิเสธการเข้าใช้งาน ระงับหรือยกเลิก Businesslinx ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือเปลี่ยนแปลงและแก้ไขราคาสำหรับบริการทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ GlobalLinker เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้จะมีผลเมื่อโพสต์บน Businesslinx หรือโดยการสื่อสารโดยตรงกับท่าน ยกเว้นที่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น Businesslinx สงวนสิทธิ์ในการระงับ นำออก และ/หรือ ยกเลิกเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีของท่าน โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบา ถ้า Businesslinx ว่าเป็นการขัดต่อข้อกำหนดนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย Businesslinx ไม่มีภาระผูกพันในการจัดเก็บ ดูแลรักษา หรือจัดหาสำเนาเนื้อหาใด ๆ ให้แก่ท่าน ที่ท่านหรือสมาชิกคนอื่น ๆ ได้อัพโหลด/จัดให้มีขึ้น เมื่อใช้บริการไม่มีการรับประกันการส่งมอบหรือการรับเนื้อหาที่ใช้ร่วมกันระหว่างท่านกับสมาชิกรายอื่น ไม่ว่าจะโดยท่านหรือสมาชิกรายอื่นในแพลตฟอร์มของ Businesslinx

 

4.10 การตรวจสอบเนื้อหา

GlobalLinker ไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาบน Businesslinx ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามกฎหมาย แต่GlobalLinker สงวนสิทธิ์ในการนำออกซึ่งเนื้อหาและ/หรือสื่อ ใด ๆ หากเป็นการฝ่าฝืนต่อลายลักษณ์อักษรหรือเจตจำนงแห่งข้อกำหนดนี้ 

Businesslinx ไม่ได้ตรวจสอบไฟล์ที่อัพโหลดของสมาชิก โปรไฟล์ของบริษัท และสื่ออื่น ๆ Businesslinx ไม่มีการควบคุมด้านบทบรรณาธิการเกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อใด ๆ ที่สมาชิกอัพโหลดใน Businesslinx อย่างไรก็ตาม Businesslinx สงวนสิทธิ์ในการนำเนื้อหาและ/หรือสื่อของสมาชิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนออกจาก Businesslinx ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของGlobalLinker แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งอาจผิดกฎหมาย ละเมิดเครื่องหมายการค้าและ/หรือลิขสิทธิ์ ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ปลุกระดมด้านเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือละเมิดนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับตามที่ระบุไว้ด้านล่างในข้อกำหนดนี้ เมื่อมีการนำเนื้อหาและสื่อออก Businesslinx อาจแจ้งสมาชิกเกี่ยวกับการนำเนื้อหาและสื่อออก รวมทั้งเหตุผลในการนำออก Businesslinx ไม่ต้องรับผิดต่อการนำเนื้อหาและสื่อออก Businesslinx สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการสมาชิกโดยทันทีและยกเลิกการเป็นสมาชิกของเขา/เธอสำหรับการละเมิดข้อกำหนดที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งนี้หรือการละเมิดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก

 

5 การชดใช้ค่าเสียหาย การรับประกันและความรับผิดชอบของ Businesslinx

 

5.1 ความรับผิดในการการชดใช้ค่าเสียหาย

Businesslinx จ้างและในอนาคตจะแนะนำวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทลงทะเบียนใน Businesslinx มีอยู่จริง ท่านได้รับคำแนะนำในการใช้ความระมัดระวังและดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองก่อนที่จะเข้าสู่การทำธุรกรรมกับบริษัทดังกล่าว Businesslinx ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายสำหรับการสูญเสียใด ๆ (ในลักษณะใด ๆ ) ที่ท่านพบในขณะที่ติดต่อกับบริษัทและบริษัทสมาชิกของบริษัท ที่มีอยู่บน Businesslinx ท่านจะชดใช้ค่าเสียหายต่อ Businesslinx และผู้ที่เกี่ยวข้องกับGlobalLinker เพื่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยที่ท่านหรือบริษัทของท่านและเพื่อความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน 

ไม่ว่ากรณีใด Businesslinx เจ้าของ พนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ซัพพลายเออร์ ตัวแทน คู่ค้าพันธมิตร บริษัทย่อย ผู้สืบทอด หรือผู้ได้รับมอบหมายไม่ต้องรับผิดต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะโดยทางตรง ทางอ้อม ผลสืบเนื่อง เหตุบังเอิญ เหตุที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ หรือเกิดขึ้นโดยทางอ้อมในเนื้อหา หรือสื่ออื่นใดที่จัดให้มีขึ้นหรือให้บริการในที่นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง cost of cover) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้หรือบริการใด ๆ เนื้อหาหรือสื่อ ที่จัดให้มีขึ้นหรือให้บริการในที่นี้ ถึงแม้ว่าคู่สัญญาดังกล่าวได้ให้คำแนะนำอย่างชัดแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวและไม่คำนึงว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดเด็ดขาด หรือมาตรฐานทางกฎหมายอื่น ๆ 

การชดใช้ค่าเสียหายต่อความสูญเสียให้กับบริษัทของท่าน 
ท่านและ/หรือบริษัทของท่านจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ Businesslinx พันธมิตร คู่ค้าพันธมิตร ตัวแทนและพนักงาน หากบริษัทของท่านได้รับความสูญเสีย การใช้สิทธิฟ้องร้อง การฟ้องร้อง การเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการกระทำของสมาชิกใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของท่าน ทั้งกับสมาชิก รายอื่นหรือบริษัทอื่นบน Businesslinx

 

5.2 ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด

ไม่มีการรับประกันใด ๆ สำหรับอำนวยความสะดวก คุณลักษณะของบริการ และผลิตภัณฑ์ ฯลฯ สำหรับท่านบน Businesslinx 

Businesslinx และบริการที่เกี่ยวข้องกับ GlobalLinker ถูกจัดให้มีขึ้น "ตามที่เป็น/ตามสภาพ" “ตามความบกพร่องทั้งหมด” และ”พื้นฐานที่มีอยู่” โดยปราศจากรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความถูกต้อง ข้อมูลที่มีอยู่ในบริการเหมาะสมกับเวลา การรับประกันของสินค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือผู้ชม และการไม่ละเมิด การสื่อสารกับสมาชิกและผู้ใช้งานโดย Businesslinx Businesslinx SCB หรือ DigiVation หรือ ผู้เริ่มก่อการ หุ้นส่วน กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง พันธมิตร หรือตัวแทนของบริษัทดังกล่าวไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามสำหรับความเสียหยที่เกิดโดยไม่ตั้งใจ, ความเสียหายโดยตรง, ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายต่อเนื่อง (ถึงแม้ว่าท่านจะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของท่านหรือการไม่สามารถเข้าถึง Businesslinx หรือการใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสูญเสียรายได้หรือกำไรที่คาดการณ์ไว้ การสูญเสียของค่าความนิยม การสูญเสียทางธุรกิจ ข้อมูลที่หายไป ความล้มเหลวของคอมพิวเตอร์หรือความผิดปกติ หรือและความเสียหายอื่น ๆ ทั้งหมด หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด ละเว้น หยุดชะงัก การลบไฟล์ ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง ไวรัส ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่งข้อมูล หรือความล้มเหลวของการใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุสุดวิสัย ความล้มเหลวของการติดต่อสื่อสาร การโจรกรรม การทำลาย หรือการเข้าถึงบันทึก โปรแกรมหรือบริการของ Businesslinx หากท่านไม่พึงพอใจกับส่วนหนึ่งส่วนใดของ Businesslinx หรือบริการ หรือข้อกำหนดใด ๆ แห่งข้อกำหนดนี้ การเยียวยาแต่เพียงอย่างเดียวและเป็นกรณีพิเศษของท่านคือการยุติการใช้บริการหรือปิดบัญชีของท่าน การชี้แจงเพิ่มเติมว่าภายในเขตอำนาจศาลมีอำนาจที่จะไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายต่อเนื่อง หรือความเสียหายอันเกิดขึ้นขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ความรับผิดทั้งหมดของ Businesslinx นี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะไม่เกินกว่าค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน / ค่าธรรมเนียมรายการที่จ่ายโดยสมาชิกสำหรับการลงทะเบียน/การลงทะเบียนกับ Businesslinx หรือ สำหรับบริการที่จัดไว้ให้

 

5.3 ข้อจำกัดในการให้บริการ

Businesslinx ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกสำหรับการใช้งานโดยบริษัท SME และพนักงานของบริษัท (สมาชิก) ในประเทศไทยและถ้าท่านอาศัยอยู่นอกประเทศไทยท่านมีความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าบริการที่ท่านใช้ได้รับอนุญาตตามกฎระเบียบในประเทศของท่าน 

DigiVation ควบคุมและดำเนินงาน Businesslinx จากประเทศไทยและไม่ให้การรับรองว่าเนื้อหาเหมาะสมหรือมีไว้เพื่อการใช้งานในสถานที่อื่น ๆ หากท่านใช้ Businesslinx บริการหรือเนื้อหาจากสถานที่ต่าง ๆ นอกประเทศไทยท่านต้องมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่นนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎข้อบังคับการส่งออกและนำเข้าของประเทศอื่น ๆ และท่านจะต้องรับผิดต่อการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น กฎระเบียบและข้อบังคับหรือแนวทางฏิบัติทั่วไปแต่เพียงฝ่ายเดียว และ Businesslinx, SCB หรือ DigiVation จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการดังกล่าวได้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างแจ้งชัด การตลาดหรือเอกสารส่งเสริมการขายทั้งหมดที่พบใน Businesslinx จะถูกส่งไปยังบุคคล บริษัท หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ท่านตกลงว่าไม่มีเนื้อหา หรือ สินค้า หรือ บริการใด ๆ ที่เข้าถึงหรือใช้งานผ่านทาง Businesslinx จะถูกหรือจะได้มาสำหรับ ส่ง โอน หรือให้บริการ หรือทำให้พร้อม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ไปยังประเทศที่ถูกห้ามหรือถูกคว่ำบาตรหรือในชาติของตนหรือประเทศใด ๆ ที่อยู่ภายใต้มีข้อจำกัดในการส่งออกภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากราชอาณาจักรไทย ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายการส่งออกของราชอาณาจักรไทยอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกและรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker เท่านั้น

 

5.4 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ท่านจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ Businesslinx และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากผลหรือผลกระทบจากการใช้บริการของท่าน 

ท่านต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และป้องกันด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง ต่อ Businesslinx GlobalLinker, SCB และ DigiVation ผู้เริ่มก่อการ พันธมิตร บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง สมาชิก ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้จัดหาสินค้าผู้จัดจำหน่าย ซัพพลายเออร์ และตัวแทนของบริษัทดังกล่าวจากการเรียกร้อง การฟ้องคดี การดำเนินคดี การเรียกร้อง ความรับผิด ค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าทนายความที่สมเหตุสมผล หรือการดำเนินคดีต่อ Businesslinx SCB DigiVation ที่เกิดขึ้นจากความเกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาไม่ว่าการใช้ดังกล่าวนั้นจะได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดข้อกำหนดนี้หรือกฎหมายที่ใช้บังคับหรือไม่ก็ตาม หรือที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดในการกำกับดูแล Businesslinx หรือการเรียกร้องการหมิ่นประมาทการคุกคามความเป็นส่วนตัว สิทธิในการเผยแพร่ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน

 

5.5 การหยุดทำงาน การหยุดชะงักของบริการ และการสำรองข้อมูล

GlobalLinker จะมุ่งมั่นที่จะรักษาเวลาในการทำงานและความพร้อมใช้งานให้กับ Businesslinx ไว้เป็นสิ่งสูงสุดและแนะนำเพิ่มเติมให้ท่านใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

GlobalLinker มุ่งมั่นที่จะให้ Businesslinx ทำงานได้ อย่างไรก็ตาม บริการออนไลน์ทั้งหมดอาจมีการหยุดชะงักและขัดข้องเป็นครั้งคราวและ Businesslinx จะไม่รับผิดชอบต่อความขัดข้องหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ Businesslinx จะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดทำงาน การหยุดชะงักและการขัดข้องของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเว็บไซต์ของคู่ค้าพันธมิตร หรือของบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ท่านควรสำรองข้อมูลเนื้อหาที่เก็บไว้ในบัญชีเป็นประจำ การมีแผนสำรองข้อมูลเป็นปกติและการติดตามข้อมูลดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อหาของท่านสูญหาย

 

5.6 ไม่มีการขอคุ้มครองชั่วคราว

ท่านสละสิทธิ์ของท่านในความพยายามที่จะหยุด Businesslinx แต่GlobalLinker ไม่ได้สละสิทธิ์ของGlobalLinker ที่จะแสวงหามาตรการแทรกแซงทางกฎหมายที่จะหยุดการกระทำของท่าน 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ท่านจะไม่แสวงหาหรือไม่มีสิทธิได้รับการเพิกถอน คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว หรือการเยียวยาอื่น ๆ หรือจะสั่งให้หรือยับยั้งการดำเนินการของบริการ การแสวงหาผลประโยชน์จากการโฆษณาใด ๆ หรือสื่ออื่นใดที่ออกโดยเกี่ยวข้องกับการนั้น หรือการใช้ประโยชน์จากบริการหรือเนื้อหาใด ๆ หรือสื่อใดที่ใช้หรือแสดงผ่านทางบริการ

 

6 Termination & Involuntary Closure

 

6.1 สิทธิการยกเลิกร่วมกัน

 

ท่านและ Businesslinx มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อกำหนดนี้ 

ท่านสามารถยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้โดยไม่ว่าด้วยจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลในเวลาใด ๆ โดยแจ้งให้ Businesslinx ทราบ การแจ้นี้จะมีผลเมื่อ Businesslinx ได้รับหนังสือแจ้งของท่านอย่างถูกต้อง Businesslinx สามารถยกเลิกข้อกำหนดนี้ไม่ว่าด้วยจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลในเวลาใด ๆ ตลอดเวลาไม่ว่าโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ การยกเลิกนี้จะมีผลบังคับในทันทีหรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งเตือน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยเฉพาะ Businesslinx หรือบุคคลที่สามที่จ่ายค่าบริการเท่านั้นอาจยุติการเข้าใช้บริการใด ๆ ของท่าน การยกเลิกบัญชี Businesslinx ของท่านรวมถึงการปิดใช้งานการเข้าถึง Businesslinx ของท่านและอาจเป็นอุปสรรคทำให้ท่านไม่สามารถใช้ Businesslinx ในอนาคตได้

 

6.2 การสิ้นสุดโดยไม่สมัครใจ

เงื่อนไขที่อาจทำให้บัญชี Businesslinx สิ้นสุดลง 

โดยปราศจากอคติต่อ/การเยียวยาอื่น ๆ ที่มีให้กับ Businesslinx ภายใต้ข้อกำหนดนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติม (TOS) หรือภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ Businesslinx สามารถจำกัดหรือระงับบัญชีของสมาชิกชั่วคราว/ไม่มีกำหนด ระงับหรือยกเลิกบัญชีของสมาชิกรายใด ๆ และ/หรือปฏิเสธที่จะให้สมาชิกที่มีการเข้าถึง Businesslinx ผู้ซึ่งทำการละเมิดซึ่งบริการ หรือใช้บริการอย่างไม่เหมาะสม หรือ Businesslinx ไม่สามารถตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องข้อมูลใด ๆ ที่สมาชิกมอบให้ การใช้บริการอย่างไม่เหมาะสมรวมถึงการใช้บริการโดยละเมิด การสร้างข้อมูลของสมาชิกและบริษัทอันเป็นเท็จหลายราย การใช้บริการในเชิงพาณิชย์โดยมิได้รับอนุญาต, การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, การฉ้อโกงหรือพฤติกรรมอื่น ๆ ที่ Businesslinx ซึ่งในดุลยพินิจของGlobalLinker เห็นว่าขัดกับจุดประสงค์ของบริการ Businesslinx ตามดุลพินิจของ Businesslinx อาจคืนสิทธิของสมาชิกที่ถูกระงับได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ เมื่อสมาชิกถูกระงับโดยไม่มีกำหนด ๆ สมาชิกจะไม่ลงทะเบียนหรือพยายามที่จะลงทะเบียนกับ Businesslinx หรือใช้ Businesslinx ในลักษณะใด ๆ จนกว่าจะถึงเวลาที่สมาชิกถูกคืนสิทธิโดย Businesslinx เมื่อบัญชีบริษัทควรถูกสร้างหรือลงทะเบียนกับ Businesslinx เพียงหนึ่งเดียว การสร้างบัญชีบริษัทที่ซ้ำกันเป็นสิ่งที่ไม่อาจกระทำได้ 

ในกรณีที่มีการร้องขอสำหรับหลายบัญชีในชื่อเดียวกัน บัญชีแรกที่จดทะเบียน/ลงทะเบียนกับ Businesslinx อาจถูกสร้างขึ้น/เก็บไว้ 

การเพิกเฉย
การเป็นสมาชิก Businesslinx อาจถูกยกเลิก และบัญชีสมาชิกอาจถูกปิด/ลบออกหากสมาชิกไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Businesslinx เป็นระยะเวลา 180 วัน 

การถึงแก่กรรมและการล้มละลาย
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม การปิดกิจการของบริษัท หรือการล้มละลายของสมาชิก/บริษัท บัญชีดังกล่าวจะถูกปิด/ยกเลิกโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Businesslinx และ/หรือ การมีหลักฐานที่เหมาะสมเกี่ยวกับเหตุการณ์/เหตุดังกล่าว 

 

6.3 ผลของการยกเลิก

ท่านจะสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงบริการทั้งหมดเมื่อบัญชีถูกยกเลิก 

เมื่อบัญชี Businesslinx ของท่าถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านจะสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงบริการทั้งหมดที่มีการนำเสนอบน Businesslinx นอกจากนี้ Businesslinx อาจป้องกันการเข้าถึงบริการจากหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์หรือช่วงของหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับสมาชิกที่ถูกยกเลิกการใช้งาน ข้อกำหนดของข้อกำหนดนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปแม้มีการยกเลิกใด ๆ เกิดขึ้น

 

7 กฎหมาย, ข้อพิพาท & อนุญาโตตุลาการ

 

7.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย

ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านภายใต้ข้อกำหนดนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อบังคับที่ใช้บังคับภายใต้นโยบายทางการค้าของสิงคโปร์ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อทำให้มั่นใจว่าเนื้อหาจะไม่ถูกส่งออกโดยละเมิดกฎหมายของประเทศสิงคโปร์

 

7.2 กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลสิงคโปร์ 

ข้อกำหนดนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ การเรียกร้องใด ๆ สาเหตุของการกระทำหรือข้อพิพาท (“เรียกร้อง”) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้จะถูกพิจารณาโดยศาลที่มีอำนาจ ณ ประเทศสิงคโปร์ เท่านั้น.

 

7.3 การแยกส่วนของสัญญา

ข้อกำหนดที่ไม่สามารถใช้บังคับได้จะไม่ทำให้ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่สามารถใช้บังคับได้สิ้นผลการใช้บังคับ และข้อกำหนดอาจถูกแทนที่ได้ 

หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดนี้ได้มีการกำหนดโดยศาลที่มีเขตอำนาจว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกงตีความให้กว้างที่สุดเท่าที่จะบังคับใช้ได้ นอกจากนี้ Businesslinx ยังมีสิทธิในการแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ด้วยข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกันในขอบเขตที่บังคับใช้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การไม่สามารถบังคับใช้ข้อบังคับเฉพาะใด ๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดอื่นใดในเอกสารฉบับนี้ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบและต่อเนื่อง

 

7.4 ความร่วมมือกับกฎหมาย

Businesslinx จะร่วมมือกับกฎหมายที่มีการบังคับใช้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด 

Businesslinx จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางกฎหมายที่เหมาะสมใด ๆ ในการตรวจสอบการเรียกร้องจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการถ่ายโอนหรือใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อย่างผิดกฎหมายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ Businesslinx สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหรือดูเนื้อหาที่อัพโหลดโดยสมาชิกบน Businesslinx ไม่ว่าเวลาใด ๆ เพื่อความมั่นใจว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

 

8 บททั่วไป

 

8.1 การใช้บริการของ Businesslinx

ท่านตกลงที่จะใช้บริการโดยใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณของท่านเอง 

ท่านตกลงอย่างชัดแจ้งว่าการใช้บริการนี้เป็นความเสี่ยงและมีผลกระทบเกิดกับท่านเท่านั้น ภายในขอบเขตที่ Businesslinx กระทำการเป็นกระดานสนทนาที่ซึ่งผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคู่ค้าพันธมิตร) จะนำเสนอบริการของบริษัท Businesslinx ไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อมาตรฐานด้านการบริการใดก็ตามที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ Businesslinx ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการให้บริการของ ผู้ให้บริการบุคคลที่สามไม่ว่าในกรณีใด ๆ

 

8.2 ไม่มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

GlobalLinker ไม่ส่งเสริมเนื้อหาใด ๆ โดยสมาชิกอื่น ๆ ท่านต้องแสวงหาคำแนะนำโดยมืออาชีพตลอดเวลา 

เนื้อหาที่มีอยู่ใน Businesslinx ไม่คำนึงว่าจะจัดให้มีขึ้นรโดยGlobalLinker, SCB, สมาชิกหรือ บริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความคิดเห็น, ความข้อคิดเห็น, ดุลพินิจ, คำแนะนำ ไม่ได้ทดแทนสำหรับคำแนะนำอย่างมืออาชีพใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำแนะนำด้านการเงินหรือกฎหมาย ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมเสมอและอย่าละเลยต่อคำแนะนำอย่างมืออาชีพหรือล่าช้าในการแสวงหาคำแนะนำอย่างมืออาชีพเพราะสาเหตุเนื่องจากเนื้อหา Businesslinx ไม่รับรองหรืออนุมัติเนื้อหาบนหน้าเว็บ/ท่าของตน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, คำแนะนำ, หรือข้อมูลอื่นใดที่มีอยู่ในเนื้อหา

 

8.3 การตีความข้อกำหนด

เอกสารทั้งหมดร่วมกันเป็นข้อกำหนดทั้งหมด 

ข้อกำหนดนี้ (พร้อมกับกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker ข้อกำหนดเพิ่มเติม และนโยบาย/ข้อกำหนด/เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นใดบน Businesslinx ถ้ามีและขอบเขตที่ใช้บังคับ) ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและ Businesslinx สำหรับการใช้บริการของท่าน ข้อกำหนดนี้จะใช้แทนที่สัญญา/ข้อตกลง/ความเข้าใจ (ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา) ระหว่างท่านกับ Businesslinx เกี่ยวกับการใช้บริการของท่านที่มีอยู่ก่อน 

ข้อกำหนดนี้มีผลใช้บังคับโดยยึดถือตามฉบับภาษาอังกฤษ ตามที่เห็นสมควรตามกฎหมายสิงคโปร์

 

8.4 ความสัมพันธ์ของท่านกับ Businesslinx

อธิบายลักษณะความสัมพันธ์ที่ท่านจะมีกับ Businesslinx 

ไม่มีข้อกำหนดใดในข้อกำหนดนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ประกาศหรือสิทธิในการใช้ Businesslinx โดยสมาชิกที่มีอยู่ในข้อกำหนดฉบับนี้หรือส่วนอื่นใดหรือหน้าใด ๆ ของ Businesslinx และ/หรือเว็บไซต์หรือหน้าเว็บที่ถูกเชื่อมโยงกันนี้จะถือว่าเป็นการก่อให้เกิดหุ้นส่วน, กิจการร่วมค้า, ลูกจ้าง-นายจ้าง, แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชน์ซีระหว่างสมาชิกและ Businesslinx และไม่มีฝ่ายใดมีอำนาจผูกมัดหรือถือว่าเป็นตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่ง อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าถ้าหากใช้ Businesslinx สมาชิกอนุญาตให้ Businesslinx และตัวแทนในการเข้าถึงไซต์ของบุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกหรือในนามของสมาชิกเพื่อเรียกค้นข้อมูลที่ร้องขอ สมาชิกจะถือว่าได้แต่งตั้งอย่างถูกต้องและอนุญาตให้ Businesslinx และตัวแทนของ Businesslinx เป็นตัวแทนของสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์นี้

 

8.5 Headings หัวเรื่อง

หัวข้อ หัวข้อย่อยและคำอธิบายเฉพาะมีไว้สำหรับอำนวบความสะดวกเท่านั้น 

หัวข้อ หัวข้อย่อยและคำบรรยายในที่นี้มีไว้สำหรับเพื่ออำนวยความสะดวกและการระบุเท่านั้น และไม่ได้มีไว้เพื่ออธิบายอธิบายหรือ จำกัด ขอบเขตขอบเขตหรือเจตนาของข้อกำหนดนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GlobalLinker ข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือสิทธิในการใช้ Businesslinx โดยสมาชิกตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือส่วนอื่น ๆ หรือหน้าเว็บของ Businesslinx หรือเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงในลักษณะใดก็ตาม

 

8.6 Interpretation of Number and Genders การตีความของจำนวนและเพศ

วีธีการตีความข้อกำหนดในข้อกำหนดนี้ 

ข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อกำหนดฉบับนี้จะใช้บังคับอย่างเท่าเทียมกันทั้งในรูปแบบเอกพจน์และพหูพจน์ของคำที่กำหนดไว้ เมื่อใดก็ตามที่บริบทต้องการคำสรรพนามจะต้องรวมถึงชายและหญิงที่สอดคล้องกัน คำว่า "รวม", "รวมถึง" และ "รวม" ให้ถือว่าเป็นข้อความ "โดยไม่มีข้อ จำกัด " เว้นแต่จะมีบริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำ"ฉบับนี้" "ต่อไปนี้" "ข้อตกลง" "ต่อไปนี้" และคำที่คล้ายกันที่อ้างถึงข้อกำหนดนีทั้งหมด

 

8.7 การโอนสิทธิ

วีธีการโอนสิทธิในข้อกำหนดนี้ให้แก่บุคคล/นิติบุคคลอื่น 

Businesslinx มีสิทธิในการโอนข้อกำหนดนี้ (รวมถึงสิทธิทั้งหมด, ชื่อ, สิทธิประโยชน์, ผลประโยชน์ และพันธกรณี และข้อผูกพันในข้อกำหนดนี้และในข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด สมาชิกไม่อาจโอนสิทธิ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อกำหนดนี้ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด

 

8.8 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้/ข้อกำหนดของผู้ใช้งาน

ข้อกำหนดของGlobalLinker จะได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอและGlobalLinker อาจแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

Businesslinx สงวนสิทธิ์โดยดุลพินิจของ Businesslinx แต่เพียงฝ่ายเดียวในการปรับปรุง, เพิ่มเติม, นำออก, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ปรับเปลี่ยน, ข้อกำหนดของข้อกำหนดนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบนพื้นฐานความจำเป็นโดยการปรับปรุงข้อกำหนดนี้ทางออนไลน์ได้ที่ Businesslinx ที่สถานที่นี้หรือที่อื่น ๆ ที่กำหนดไว้ที่ Businesslinx การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้จะมีผลเมื่อมีการโพสต์บน Businesslinx และGlobalLinker อาจแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องรับผิดชอบในการทบทวนข้อกำหนดในข้อกำหนดนี้อย่างสม่ำเสมอ การใช้ Businesslinx ภายหลังจากทำการแก้ไขข้อตกลงของข้อกำหนดฉบับนี้ ท่านตกลงผูกพันกับการเปลี่ยนแปลง/การแก้ไขดังกล่าว ข้อกำหนดนี้ก่อให้เกิดเป็นสัญญามีผลผูกพันทางกฎหมาย ดังนั้น โปรดอ่านด้วยความระมัดระวัง หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขเหล่านี้ ท่านต้องยุติการใช้ Businesslinx โดยทันที

 

9 คำบอกกล่าว

 

9.1 การแจ้งคำบอกกล่าวต่อ Businesslinx

GlobalLinker จะยอมรับคำบอกกล่าวที่ส่งโดยท่านเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 

คำบอกกล่าวหรือข้อเรียกร้องทั้งหมดนี้ ต่อหรือบน Businesslinx จะมีผลเฉพาะเมื่อทำเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งไปยัง DigiVation World Pte Limited, 120 Robinson Road, #15-01, Singapore – 068913, สิงคโปร์ – ตู้ ปณ. การติดต่อสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดจะกระทำเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น คำบอกกล่าวหรือข้อเรียกร้องทั้งหมดที่ส่งมาภายใต้ข้อกำหนดนี้จะมีผลถ้าส่งมอบด้วยตนเอง, ส่งทางไปรษณีย์, จดหมายที่ได้รับการรับรองทางโทรสารหรือทางอีเมลไปยังที่อยู่ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้

 

9.2 คำบอกกล่าวถึงท่าน/สมาชิก

คำบอกกล่าวหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ต่อหรือบนสมาชิกจะถูกส่งไปยังที่อยู่ติดต่อที่ให้ไว้ครั้งล่าสุด แฟกซ์ หรือที่อยู่อีเมลที่ได้รับจากสมาชิกดังกล่าวซึ่งได้ให้แก่ Businesslinx หรือโดยการส่งคำบอกกล่าวหรือข้อเรียกร้องดังกล่าวในพื้นที่ของ Businesslinx ซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย คำบอกกล่าวให้สมาชิกทราบจะถือว่าได้รับได้รับแล้วโดยสมาชิกดังกล่าว ถ้าและเมื่อ Businesslinx สามารถแสดงให้เห็นถึงว่ามีการติดต่อสื่อสารเช่นนั้นได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ถูกส่งไปยังสมาชิกรายนั้น หรือทันทีที่ Businesslinx โพสต์คำบอกกล่าวดังกล่าวในพื้นของ Businesslinx โดยเป็นพื้นที่ซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

 

10 การติดต่อ Businesslinx

 

Businesslinx มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบประสบการณ์ที่พิเศษ ดังนั้น หากท่านประสบกับข้อขัดข้อง การละเมิด การฝ่าฝืน โปรดติดต่อ GlobalLinker 

การดำเนินการขั้นสุดท้ายของ GlobalLinker การกระทำโดยเฉพาะและสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะเป็นการนำเนื้อหาดังกล่าวออกหรือการยกเลิกบัญชี ในกรณีที่เกิดความผิดร้ายแรงตามที่ GlobalLinker เห็นสมควร ท่านควรสนับสนุนข้ออ้างของท่านโดยการจัดหาหลักฐานที่จำเป็นเพื่อการพิสูจน์การดำเนินการใด ๆ

 

10.1 ข้อขัดข้อง

 

เมื่อใดที่ท่านอาจแจ้งข้อขัดข้อง 

สำหรับข้อขัดข้องใด ๆ โปรดติดต่อทีมงานของ GlobalLinker ที่ info@businesslinx.globallinker.com.

 

10.2 การฝ่าฝืนและการละเมิด

ติดต่อกับ GlobalLinker หากเนื้อหาของท่านถูกฝ่าฝืนหรือถูกละเมิด 

การละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่สามารถยอมรับได้ โปรดติดต่อGlobalLinker ที่ info@businesslinx.globallinker.com สำหรับปัญหาใด ๆ

 

10.3 ที่อยู่สำหรับลงทะเบียน

ที่ที่ท่านอาจเขียนถึง GlobalLinker 

GlobalLinker สามารถติดต่อได้ที่: 

DigiVation World Pte Limited,

120 Robinson Road,

#15-01, Singapore – 068913

11 การกระทำที่ไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ใน Businesslinx

 

ท่านไม่อาจใช้ Businesslinx เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการใช้งานอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้บัญชี ของท่านกับ Businesslinx ถูกยกเลิก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 

 • การใช้ Businesslinx และ/หรือบริการในลักษณะที่ต้องห้าม (ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยปริยาย) โดยข้อกำหนดนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
 • การอัพโหลดหรือส่งข้อมูลหรือสื่อใด ๆ ที่มีโทรจัน เวิร์ม ไวรัสหรือรหัสที่มีลักษณะการทำลายล้างหรือการสอดแนม แอดแวร์หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่คล้ายคลึงกันที่ออกแบบมาเพื่อส่งผลกระทบต่อการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือโฮสต์ หรือเครือข่าย
 • การนำออกซึ่งประกาศหรือฉลากที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเนื้อหาใด ๆ หรือการใช้บริการร่วมกับอุปกรณ์หรือบริการใด ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อควบคุมการเข้าถึงหรือสิทธิในเนื้อหาหรืองานอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์
 • การอัปโหลดหรือการส่งไฟล์หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ รวมถึงรูปแบบใด ๆ ของสื่อลามกอนาจาร
 • การอัปโหลดหรือการส่งไฟล์หรือเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการแพร่กระจายข้อความที่น่ากลัวหรือแสดงภาพการทรมานหรือการเสียชีวิต
 • การอัปโหลดหรือการส่งไฟล์ที่มีเจตนาคุกคามหรือล่วงละเมิดบุคคลหรือองค์กรใด ๆ
 • การใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
 • การใช้บริการสำหรับการส่ง การสร้างหรือการรวมอีเมลที่ไม่พึงประสงค์จำนวนมากหรือรูปแบบอื่น ๆ ของการละเมิดทางอีเมล (เช่น SPAM)
 • การใช้บริการเพื่อโฆษณา การขายสินค้าหรือบริการหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตโดย Businesslinx
 • การพยายามเลียนแบบบุคคลหรือบริษัทใด ๆ โดยใช้หัวเรื่องปลอม หรือข้อมูลที่มีการระบุอื่น ๆ ด้วยวิธีการหมิ่นประมาท
 • การอัปโหลดโปรแกรมใด ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการหยุดชะงักต่อการบริการหรือต่อ Businesslinx
 • การกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับของหน่วยงานท้องถิ่น รัฐ สหพันธรัฐหรือหน่วยงานภาครัฐระหว่างประเทศ
 • การแบ่งปันบัญชีกับบุคคลอื่น หรือขายบริการซ้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Businesslinx
 • การใช้ Businesslinx และ/หรือ บริการ และ/หรือ เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงกันในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย การปิดการใช้งาน การใช้งานหนักเกินไป หรือทำให้เสีย หรือแทรกแซงกับสมาชิกหรือฝ่ายอื่น หรือใช้ และ/หรือ การใช้งานกับ Businesslinx และ/หรือ บริการและ/หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
 • การได้รับหรือพยายามที่จะขอรับสื่อหรือข้อมูลใด ๆ ผ่านวิธีการใดๆ โดยไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้บริการหรือจัดหาไว้สำหรับหรือผ่านทาง Businesslinx

นโยบายคุกกี้ (Cookies)

 

DigiVation มุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดการเจริญเติบโตของธุรกิจของท่านเป็นเรื่องง่าย GlobalLinker ใช้คุกกี้ในเว็บไซต์นี้ (http://businesslinx.globallinker.com) ("Businesslinx") เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน คุกกี้ช่วยให้ GlobalLinker สามารถมอบประสบการณ์ที่กำหนดได้เองบนเดสก์ท็อปมือถือหรือลูกค้าท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม cookies จะไม่เก็บข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้และจะไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านใช้บริการของ GlobalLinker ต่อไป ท่านตกลงยอมรับ นโยบายคุกกี้ของ GlobalLinker

 

คุกกี้ (Cookies) คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ที่บรรจุด้วยข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของท่านซึ่งช่วยให้ GlobalLinker สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและติดต่อสื่อสารกับเบราว์เซอร์ของท่าน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ ซึ่งมันอาจถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน GlobalLinker ขอยืนยันว่า คุกกี้ไม่ได้รวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่จัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์หรือคอมพิวเตอร์ของท่าน

 • คุกกี้ใด ๆ ก็ตามจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ (เช่น ชื่อ อีเมล ฯลฯ ) ในรูปแบบข้อมูลที่สามารถอ่านได้
 • คุกกี้จะไม่เก็บรหัสผ่านเป็นอันขาด แม้แต่ในรูปแบบที่เข้ารหัส ทุกเซสชันควรได้รับการรับรองความถูกต้องโดยการป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องโดยลูกค้า

 

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ เยี่ยมชม http://www.allaboutcookies.org/ 
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htmGlobalLinker ใช้คุกกี้ (Cookies) ชนิดไหน

GlobalLinker ใช้คุกกี้เหล่านี้ในขณะที่ท่านเรียกดูหน้าเว็บและคุณลักษณะต่างๆ :

 • Session Cookies: ในขณะที่ท่านใช้งาน Businesslinx Session Cookies นำเสนอข้อมูลผ่านหน้าเว็บและโมดูลต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถใช้คุณลักษณะและประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เมื่อท่านออกจากระบบหรือปิดเบราว์เซอร์ คุกกี้เหล่านี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าสมาชิกไม่ได้ใช้งานนานกว่า 15 นาที session ของผู้ใช้งานจะหมดอายุและคุกกี้เหล่านี้จะถูกลบออก
 • Persistent Cookies: ข้อมูลที่ช่วยให้ GlobalLinker จดจำท่าน จำการตั้งค่ากำหนดของท่านเป็นต้น ดังนั้น ท่านจึงไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลนี้อีกครั้งตลอดเวลาคุกกี้เหล่านี้จะถูกเก็บไว้อย่างถาวรในฮาร์ดไดรฟ์ของท่าน ‘จดจำชื่อผู้ใช้’ ตัวเลือกในการ ลงชื่อเข้าสู่ระบบในหน้าเพจเป็นตัวอย่างของคุกกี้ ที่ GlobalLinker ใช้GlobalLinker ใช้คุกกี้ (Cookies) อย่างไร

GlobalLinker ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้แก่ Web beacons Flash Cookies ซึ่งช่วยให้GlobalLinker จดจำท่าน สร้างประสบการณ์ของท่านและให้บริการเนื้อหา ข้อเสนอ คุณลักษณะ ข้อมูล ข้อความ โฆษณา ฯลฯ ในและนอก Businesslinx นอกจากนี้ GlobalLinker จะวางคุกกี้ไว้ด้วยเมื่อท่านเข้าร่วมในการเริ่มกระทำการต่าง ๆ เช่น การสำรวจ การรวมกลุ่มหรือการวิจัยของฝ่ายอื่นที่เสนอโดยGlobalLinker ในไซต์ของบุคคลที่สามโดยได้รับความยินยอมจากท่าน

 

 • GlobalLinker อาจใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและช่วยในการทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลบ่งชี้
 • GlobalLinker จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ (เช่น ชื่อ อีเมล ฯลฯ ) โดยการใช้คุกกี้การใช้คุกกี้ (Cookies) โดยบุคคลที่สาม

Businesslinx ร่วมกับ บริษัทในเครือและพันธมิตรที่เชื่อถือได้และมีชื่อเสียง ซึ่งให้บริการของพวกเขาผ่านทางเว็บไซต์ของ GlobalLinker และอาจใช้ คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์บนแพลตฟอร์ม หรือประสิทธิภาพการทำงานของอินเตอร์เฟซ นอกจากนี้ GlobalLinker ยังร่วมมือกับ ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้ GlobalLinker สามารถเข้าใจและเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้งานได้อีกด้วยนอกจากนี้ เมื่อผู้ใช้งานถูกโอนไปยังไซต์พันธมิตรของ GlobalLinker ผู้ใช้งานจะถูกควบคุมโดยนโยบายดังกล่าวของพันธมิตรของ GlobalLinker แม้ว่าพันธมิตรของ GlobalLinker ได้กำหนดนโยบายคุกกี้ไว้ในแนวทางเดียวกัน ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์พันธมิตรของ GlobalLinker สำหรับนโยบายที่แท้จริงของพวกเขา 

ท่านสามารถควบคุมคุกกี้ ได้อย่างไร

เว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนตัวเลือกบนเว็บเบราเซอร์ หรือใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์บางอย่าง ท่านสามารถควบคุมด้วยวิธีการและคุกกี้จะได้รับการยอมรับจากเบราเซอร์ของท่านหรือไม่ Businesslinx สนับสนุนสิทธิในการปิดกั้นกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ที่ไม่มีศีลธรรม อย่างไรก็ตาม การปิดกั้น Businesslinx คุกกี้อาจปิดคุณลักษณะการใช้งานบางส่วนหรือทั้งหมดบน Businesslinx และอาจทำให้ไม่สามารถซื้อขายหรือใช้บริการบางอย่างที่มีอยู่บน Businesslinx ได้ โปรดทราบว่าท่านสามารถที่จะปิดกั้นกิจกรรม คุกกี้จากเว็บไซต์บางแห่งได้ในขณะที่อนุญาตให้ คุกกี้จากเว็บไซต์ที่ท่านไว้ใจ เช่น Businesslinx